5237 Sayılı TCK Madde 210 Resmi belge hükmünde belgeler

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 210

Resmi belge hükmünde belgeler

(1) Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 210.– Madde, ticarî hayatta büyük yer tutan ve basit bir ciro ile veya buna bile gerek görülmeksizin tedavül eden bazı evrakı daha ciddî bir şekilde korumak maksadına yöneliktir. Madde ile sayılan özel belgelerde sahtecilik yapılması hâlinde, resmî belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Burada söz konusu olan, sadece resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin cezanın uygulanması değildir. Sayılan belgelerde sahtecilik yapılması durumunda, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler bütün olarak uygulanır.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 210 Resmi belge hükmünde belgeler

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 210

T.C YARGITAY 6. C.D 2003/468 E. 2005/6536 K. İçtihat

Sanığın, başkasının bilgilerini kullanarak tanzim ettiği ve alacaklı kısmı boş olan senedin, özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeden beraatine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu,Dava: Sahtecilik suçundan sanık E____ hakkında yapılan duruşma sonunda; beraatına ilişkin K____ Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 5.10.2001 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Üst E_____ Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 29.1.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü: Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 209 Açığa imzanın kötüye kullanılması

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 209

Açığa imzanın kötüye kullanılması

(1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 209.– Maddeyle, belirli bir tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş boş bir kağıdı, teslim edenin isteğine ve imzalı boş kağıdı veriş nedenine aykırı olarak dolduran kimse cezalandırılmaktadır.
Suçun yapısı şu suretle ortaya çıkmaktadır: Bir kişi diğerine belirli bir tarzda doldurmak üzere imzalı ve fakat boş bir kağıt verecektir; böylece suçun oluşması için imzanın gerçek olması temel koşuldur Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 208 Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 208

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

(1) Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 208.– Maddede, özel belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, özel belgede sahtecilik suçundan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır.
Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir özel belgedir.
Söz konusu suçu oluşturan seçimlik hareketler, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemektir.
Gerçek bir özel belge üzerindeki yazıları örneğin boyamak, karalamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu oluşturur.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 207 Özel belgede sahtecilik

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 207

Özel belgede sahtecilik

(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 207.– Maddede, özel belgede sahtecilik suçu tanımlanmaktadır.
Suçun konusu, özel belgedir.
Söz konusu suçu oluşturan hareketlerden biri, özel belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Özel belge esasında mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 207 Özel belgede sahtecilik

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 207

Özel Belgede Fikri Sahtecilik

 Tartışılan bir konu olmak ile birlikte lafzi bir yorum ile özel belgede fikri sahteciliğin suç oluşturmadığı söylenebilir.

Şöyle ki; resmi belgede sahtecilik ile özel belgede sahtecilik suçlarının ilk fıkraları birbiriyle aynıdır ve orada bahsedilen sahte kavramı maddi sahtecilik olarak anlaşılmalıdır. Çünkü 204/2 uyarınca “gerçeğe aykırı belge düzenlemek” de resmi belge bakımından fikri sahteciliği anlatmaktadır. Benzer bir ifadeye ise özel belgede sahtecilikte rastlanmamaktadır. Buna göre özel belgede, tahrifat veya imzaya yetkisiz kişinin imzası gibi eylemler suça konu olacakken, yetkili kişinin gerçeği göstermeyen belge düzenlemesi suçun maddi unsuru yönünden eksiklik içerecektir.

 

5237 Sayılı TCK Madde 207 Özel belgede sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 207

T.C YARGITAY 6. C. D. 2003/8556 E. 2005/1162K. İçtihat

Sanık aşamalardaki savunmalarında; “yakınana ait dükkanı Z___ ile ortak iş yapmak üzere kiraladıklarını, kira kontratının Z____ adına yapıldığını, adı geçen ortaklıktan ayrılınca Vergi Dairesine ibraz edip vergi levhası almak amacı ile suça konu kira sözleşmesini düzenlediğini” belirtmesi ve bu savunmanın Z____ ile K____ tarafından doğrulanması, müştekinin de kira paralarını eksiksiz ve düzenli olarak aldığını bildirmesi karşısında, TCK’nun 347. maddesinin uygulanması gerekip gerekmeyeceğinin tartışılmaması, BOZMA nedenidir Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 207 Özel belgede sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 207

T.C YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2002/6-194 E. 2002/332 K. İçtihat

Sahte olduğu iddia edilen senedin sanık tarafından ilk olarak hangi tarihte kullanıldığı belirlenmemiştir. Özel evrakta sahtecilik suçunun oluşması için, sahteciliğin yapılması yeterli olmayıp bu belgenin hukuki sonuç doğuracak biçimde kullanılması gerekir. Yargılamaya konu senedin ilk olarak hangi tarihte kullanıldığı, suç tarihinin hangi gün olduğu kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanmalı ve buna bağlı olarak dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği ya da hukuki sonuç doğuracak şekilde kullanma unsurunun somut olayda var olup olmadığı belirlenerek sanıkların hukuki durumları tayin edilmelidir Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 206 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 206
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

(1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 206.– Madde, doktrinde “fikrî sahtecilik” olarak adlandırılan bir suç tipini düzenlemektedir. Kişi, kendi beyanıyla, sahte bir resmî belgenin düzenlenmesine neden olmak hakkına sahip değildir. Kişinin açıklamaları üzerine düzenlenen resmî belgenin bu beyanın doğruluğunu ispat edici bir güce sahip olması suçun oluşması için gereklidir. Aksi takdirde düzenlenen belge, yapılan beyanın doğruluğunu ispat edemeyeceğinden, kişi kendi beyanı ile böyle bir belgenin düzenlenmesine etmen olmuş sayılamaz ve kendisinin bu madde uyarınca cezalandırılmasının neden ve hikmeti kalmaz. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 205 Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 205
Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

(1) Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 205.– Maddede, resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, resmi belgede sahtecilik suçundan ayrı bir suç olarak ceza yaptırımı altına alınmıştır. Sahtecilik suçu, düzenlenen belgenin veya belgede yapılan değişikliğin başkasını aldatıcı nitelikte olmasını gerektirir. Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi, başkasını aldatma özelliği taşımayabilir.
Suçun konusu, hukuken geçerli, yani gerçek bir resmi belgedir.  Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: