5237 Sayılı TCK Madde 191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak

SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI

Uyuşturucu madde kullananların veya alkollü araç kullananların sürücü belgelerinin geri alınıp alınamayacağı konusunda görüşlerimi açıklamak isterim .

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ALKOLLÜ İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI başlıklı 48. maddesi: ” Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır.

(Değişik fıkra: 08/01/2003 – 4785 S.K./3. md.) Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında 265 300 000 lira para cezası uygulanır. İkinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır .”

Aynı kanunda uyuşturucu madde kullananların sürücü belgelerinin geri alınması ile ilgili düzenlemeler de vardır.

Alkollü araç kullananların veya uyuşturucu maddelerle ilgili TCK 188,191 v.d maddelerinden mahkum olanların sürücü belgesinin özel yasadan kaynaklanan bir düzenleme gereği geri alındığı diğer deyişle ilgilinin genel olarak TCK içinde ve Özel olarak TCK 53. maddesi içerisinde yer almayan güvenlik tedbirine maruz bırakıldığı açıktır.
Bu kısıtlılığın özel yasadan ( = TCK dan değil Karayolları Trafik Kanunu’ndan kaynaklanan) hak yoksunluğu olduğu açıktır.

5237 Sayılı TCK.’nun Özel kanunlarla ilişkisini düzenleyen 5/1. maddesinde; “Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır .” hükmüne yer verilmiştir .

Bu düzenleme karşısında,5237 sayılı yeni TCK.’nun genel yürürlük tarihi olan 1 Haziran 2005 tarihinden önce yürürlüğe girmiş olan diğer kanunlarda yer alan, çeşitli suç tanımlarının yanı sıra, örneğin teşebbüse, iştirake, suçların ıçtımaına, sorumluluğun esaslarına, müsadereye, feri ceza” olarak kamu hizmetlerinden yasaklılığa, cezanın ertelenemeyeceğine veya para cezasına çevrilemeyeceğine ilişkin hükümler, bu tarihte zımnen ilga edilmiş olacaktı. _

Ancak, ilgili kanunlarda TCK.’nun sistemine uygun gerekli değişiklikleri hemen gerçekleştirme imkanının olmaması nedeniyle bu hükmün ülkemiz hukuk uygulamasında ortaya çıkarabileceği sonuçlar kaygı verici görülerek 11.05.2005 tarihli ve 5349 sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna bir geçici madde eklenmiştir. Bu maddeye göre; “Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır.” hükmüne yer verilmiş ve 18.05.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5349 sayılı yasanın 6. maddesi ile getirilen düzenleme ile de değişiklik yapma süresi 31 Aralık 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konumuza döndüğümüzde ; ilgilinin sürücü belgesinin özel yasadan kaynaklanan bir düzenleme gereği geri alındığı diğer deyişle davacının genel olarak TCK içinde ve Özel olarak TCK 53. maddesi içerisinde yer almayan güvenlik tedbirine maruz bırakıldığı açıktır.

Yukarıda açıklandığı üzere 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TCK.’ya ve özelde TCK 53. maddesine aykırı güvenlik tedbirine ve bu arada belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirine başvurulamayacaktır. TCK.’nun 7. maddesi uyarınca lehe olan kanunun uygulanması prensibi gereği bu kuralların önceki tarihli suçları da kapsayacağı tartışmasızdır.

Bu kararla uyuşturucu madde kullanmak , satmak v.b maddelerden dolayı hapis cezası alanların sürücü belgelerinin geri alınmasına dair kararların bile yukarıda bahis ettiğimiz gerekçeyle kaldırılması gerektiği görülmektedir

Bu itibarla ; ilgilinin sürücü belgesinin geri alınması şeklindeki hak yoksunluğu TCK.’nun getirdiği düzenlemelere aykırı olduğundan ve 01.01.2009 tarihi itibariyle bu yöndeki bir tedbir veya hak yoksunluğu uygulanamayacağından sürücü belgesinin geri alınması yönündeki kararların yasal dayanakları bulunmamaktadır .

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: