2004 Sayılı İİK madde 20 MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ

2004 Sayılı İİK madde 20

MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ:

Bu kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir etmez

SÜRELERDEN FERAGATİN NİTELİĞİ VE UYGULAMASI

İcra iflas hukukunda tayin edilen süreler hak düşürücü ve emredici  süre niteliğinde olup;bu süreler taraflarca kısaltılamaz yada uzaltılamaz.Kanunda yazılı olan sürelerden vazgeçme hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir.Örneğin ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra borcu kabul ile hacze muvafakat edip itiraz süresi içerisinde bu kez boca itiraz etmesi hukuken bir sonuç doğurmayacaktır.Borçlu tarafından ilk başta verilen kabul beyanı tekrardan aksi bir görüşle geri alınamaz.Borçlunun sürelerden feragati ve muvafakati ile haciz konulabilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 20 MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ

2004 Sayılı İİK madde 20

YARGITAY 12.HD.1994/4030 E.-1994/4584 K. İçtihat

Borçlu tebligat süresinden feragat ederek, aracına fiilen haciz konmasını kabul etmiştir. İİK.20.madde uyarınca,her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir ise de,yine aynı madde uyarınca bu kabul, ancak icra dosyasındaki tarafları bağlar,3. şahıslara etkisi yoktur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 20 MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ

2004 Sayılı İİK madde 20

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/18290 E – 2006/21133 K İçtihat

Borçlu şirket temsilcisi, ödeme emrini tebellüğ edip itiraz ve şikayet hakkından feragat ettiğinden bu feragati itiraz ve şikayet sürelerini de kapsadığından ilgili müdürlükçe ödeme emri tebligatının dönüşünün beklenmesine gerek bulunmamaktadır. O halde, şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdirYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 19 MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ

2004 Sayılı İİK madde 19

MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ :

(Değişik: 18/2/1965 – 538/12 md.)
Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz.
Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.
Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter.
Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.

YARGITAY 12.HD. 2006/546 E.-2006/3419 K. İçtihat

İİK.19 madde uyarınca, somut olayda(İİK.nun 168/5.) belirtilen yasal itiraz süresi(5 gün)tatil gününe rastlamakta olup, tatili takip eden ilk iş günü  yapılan itiraz süresindedirYARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu hakkında bonoya dayanılarak takip yapılmış ve adı geçene 10 örnek no’lu ödeme emri gönderilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 19 MÜDDETLER BAŞLAMASI VE BİTMESİ

2004 Sayılı İİK madde 19

Yargıtay 12. HD 2004/25934E. 2005/3423K. İçtihat

Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa müddet tatili takip eden günde biter

İİK’ nun 19/3. maddesi hükmü gereğince “bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa müddet tatili takip eden günde biter” Somut olayda borçluya gönderilen örnek 163 no’lu ödeme emri 03.08.2004 tarihinde tebliğ olunmuş (sürenin son günü tatile rastladığından) 09.08.2004 tarihinde icra mahkemesine yapılan başvurunun yukarıda açıklanan madde gereğince İİK’ nun 168/5. madde de gösterilen yasal 5 günlük süre içerisinde olduğu tespit edilmiştir. O halde, icra mahkemesince işin esasının incelenmesi gerekirken süre aşımından dolayı istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 18 YARGILAMA USULLERİ

2004 Sayılı İİK madde 18

YARGILAMA USULLERİ :

(Değişik: 18/2/1965 – 538/11 md.)
(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.6) “İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır.”
Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi icra mahkemesine ifade zaptettirmek suretiyle de olur.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/4 md.) Aksine hüküm bulunmayan hâllerde icra mahkemesi, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir.

İCRA MAHKEMESİ,BASİT YARGILAMA USULÜ VE İCRA İNKR TAZMİNATI.

Şikayet konusu işlem hakkında duruşma yapmak yetkisi icra mahkemesi hakiminin takdirinde olan bir husustur.Şikayet konusu işlemin incelenmesi dosya üzerinden olacağı gibi,İİK 18/son gereği duruşmalı olarak da yapılabilir.İcra müdürü şikayette hasım olarak gösterilmez çünkü yapılan işlem icra müdürlüğüün uhdesinde olduğundan dolayı kişisel olarak hasım gösterilmesi taraf teşkili bakımından mümkün değildir Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 18 YARGILAMA USULLERİ

2004 Sayılı İİK madde 18

YARGITAY 12.HD. 2006/11878 E.-2006/14654 K. İçtihat

İcra mahkemeleri önüne gelen uyuşmazlıkları, takip hukuku kurallarına göre ve basit usulde yargılama yaparak çözümler. Menfi tespit davaları ise, genel hükümlere göre açılan ve genel mahkemelerde yazılı yargılama usulü uygulanarak sonuçlandırılan davalardır. Menfi tespit davaları, icra mahkemelerinde açılan davalarda bekletici mesele yapılamaz, bu davada verilen kararlar kesinleşmeden uygulanamaz. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 17 ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER

2004 Sayılı İİK madde 17

ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER:

Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir.
Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur

ŞİKAYET KONUSU İŞELEMİN SONUÇLARI VE AÇIKLAMASI

İcra mahkemesi şikayet konusu işlem hakkında;ya işlemi kabul eder ya işlemi reddeder yada işlemi düzelterek onar.İşlemi reddettiği zaman;icra mahkemesince icranın durdurulması kararı verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur.Şikayetin kabulüne karar verilmişse bu kararla birlikte şikayet konusu işlem yapıldığı tarihten itibaren iptal edilir.Düzelterek onama kararı verilmişse;düzelterek onama kararının verildiği tarihten itibaren verilen düzeltme kararı geçerli olacağından;bu kararın önceden yapılan işlemlere etkisi olmaz.İhalenin feshine yönelik olan şikayet konusu işlem sonucunda verilen kararın kesinleşmesi gerekmektedir

Şikayet üzerine yapılan işlemler

Şikayet icra mahkemesince karar verilmediği müddetçe icra takibini durdurmaz.Şikayetin icra mahkemesince kabulü halinde işlem yapıldığı tarihten itibaren(müdür yada müdür yardımcısı tarafından karar verildiği tarihten itibaren) iptal edilir.Şikayet reddedildiği takdirde; eğer icra mahkemesince icra takibinin durdurulması yönünde karar verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur;icra mahkemesi icra takibini durdurulması yönünde  karar vermemişse icra dosyasında işlem yapılmaya devam edilecektir.İcra mahkemesince şikayet konusu işlemin düzeltilmesine karar verildiği zaman;bu karar geriye etkili olarak hüküm ifade etmez sadece işlemin düzeltilmesine karar verildiği tarihten itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.

2004 Sayılı İİK madde 17 ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER

2004 Sayılı İİK madde 17

YARGITAY 12.HD. 1976/3923 E.-1976/5827 K. İçtihat

Borçlu, hakkında ilama dayalı yapılan takipte, başka bir icra dosyasında ki alacağının takasını istemiştir.BK.167. maddesi hükmüne dayanma yetkisi bulunan borçlu, irade beyanını icra dosyasında açıklandığına göre,merciice dosyalar celp edilerek,takas def’inin esası hakkında bir karar verilmesi,İİK. 17. madde hükmünün de bir gereğidir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararı alacaklı vekili tarafından temyiz olunması üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 12/04/1976 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlu hakkında ilama dayanılarak takip yapılmış ve borçlu diğer bir icra dosyasında alacaklıda mevcut alacağının takasını istemiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 16 ŞİKAYET VE ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 16

ŞİKAYET VE ŞARTLAR

(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.

ilama aykırı takip-dosyanın infazen kaldırılmış olması- süresiz şikayet

İlama aykırı takip yapıldığında süresiz şikayet yoluna gidilebilir. “Takibe konu 20.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/861 E. – 2004/393 K. s. ilamın hüküm kısmının 2.maddesinde açılan istirdat davasına ait olarak sair davalılardan alacağın ayrı ayrı miktar ve isim belirlenerek hüküm altına alındığı borçlu Ahmet Lemi Suskan aleyhine açıkça bir hüküm tesis edilmediği anlaşılmış olmakla borçlu hakkında ilamda belirtilen alacağa ait olarak ilamlı takip yapılamaz Read the rest of this entry »
%d blogcu bunu beğendi: