İİK. MADDE 100

HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:

İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar:

1 – İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına,

2 – Yukarki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama,

3 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,

4 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya salahiyetli makamların salahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır.

Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar.

Bunların haricindeki alacaklılar ancak, evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler.

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde takip süreci, rehin konusu malın satışı ve bedelin alacaklılara dağıtılması ile son bulur. Borçlunun rehinli malının bedeli araç üzerindeki hak sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmezse, başka malların haczi suretiyle takibe devam edilemez. Bu durumda alacaklılara rehin açığı belgesi verilir ve alacaklılar bu belgeye dayanarak borçlu hakkında haciz ya da iflas yolu ile takip yollarına müracaat edebilirler.
Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı banka vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Davacılar vekili müvekkillerinin davalı Özal Panel Radyatör İnş. San. ve Tic. AŞ.’nde işçi olarak çalıştıklarını ve bu sıfatla hak kazandıkları ilama bağlı alacaklarının tahsili için icra takibine giriştiklerini; borçlu şirkete ait 06 ZPK 01 plakalı aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde müvekkillerine ait alacakların İİK.nun 206 ncı maddesine aykırı olarak birinci sıraya alınmadığını bildirerek sıra cetvelinin bu şekilde düzeltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı Özal Panel Radyatör İnş. San. ve Tic. AŞ. vekili davayı kabul ettiklerini beyan etmiş; diğer davalı Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası AŞ. vekili sıra cetvelinin doğru olduğunu ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

İcra Mahkemesi’nce yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna göre, davacıların alacaklarının İİK.nun 206 ncı maddesinde gösterilen işçi alacağı niteliğinde olduğundan bahisle davacıların alacaklarının birinci sıraya alınmak suretiyle sıra cetvelinin düzeltilmesine karar verilmiş; hüküm davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Davalı vekilinin temyizi, davacıların alacaklarının ilk hacze iştirak şartlarını taşımadığına ilişkindir. Haciz yolu ile yapılan takiplerde düzenlenen sıra cetvellerinde İİK.nun 206 ncı maddesindeki imtiyazlar, ancak aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara karşı ileri sürülebilir. Davacıların alacakları İİK.nun 100 ncü maddesindeki şartları taşımadıklarından, satılan araç üzerine koydukları sonraki tarihli hacizle davalı bankanın haczine iştirak etmeleri mümkün değildir. Bu itibarla satış bedelinden İİK.nun 138 nci maddesi gereğince çıkartılacak masraflardan sonra ilk olarak davalı bankanın alacağı karşılanmalıdır.

2- Sıra cetveline itiraz davaları, sıra cetvelinde alacağına veya sırasına itiraz eden diğer alacaklılara karşı açılır. Bu tür davalarda borçlunun pasif dava ehliyeti olmayıp, borçlu aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddi gerekirken bu hususun gözden kaçırılması doğru görülmemiştir.

3- Sıra cetvelinin incelenmesinde ilk sıranın davalı banka tarafından borçlunun 06 KYU 91 plakalı aracı üzerine bankaca konulmuş rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip dosyasına verildiği görülmüştür. İİK. nun 150/f ve 152 nci maddelerine göre rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde takip süreci, rehin konusu malın satışı ve bedelin alacaklılara dağıtılması ile son bulur. Borçlunun rehinli malının bedeli araç üzerindeki hak sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmezse, başka malların haczi suretiyle takibe devam edilemez. Bu durumda alacaklılara rehin açığı belgesi verilir ve alacaklılar bu belgeye dayanarak borçlu hakkında haciz ya da iflas yolu ile takip yollarına müracaat edebilirler. Somut olayda davalı bankanın rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yaptığı takibe, rehinli araç dışında bir malın satış bedelinden pay ayrılması da hatalı olup, kamu düzenine ilişkin bu aykırılığın da İcra Mahkemesi’nce re’sen giderilmesi gerekir.

4- Öte yandan yargılama gideri ile vekalet ücretinin, davalı asıldan tahsiline karar verilmek gerekirken, yazılı şekilde davalı vekilinden tahsiline karar verilmesi de kabul şekli itibariyle doğru değildir.

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 23.12.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 100 :İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar:1 – İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilama istinat ediyorsa dava ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alınan aciz vesikasına,2 – Yukarki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dava üzerine alınan ilama,

3 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,

4 – Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmi dairelerin veya salahiyetli makamların salahiyetleri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır.

Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilave suretiyle hacizler yapar.

Bunların haricindeki alacaklılar ancak, evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: