5237 Sayılı TCK Madde 170 Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 170

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

(1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

a) Yangın çıkaran,

b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,

c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan,

Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 170.– Madde metninde, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan fiiller, suç olarak tanımlanmıştır.
Maddenin birinci fıkrasında, bu suçu oluşturan seçimlik hareketler, yangın çıkarmak; bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak; silâhla ateş etmek veya izinsiz patlayıcı madde kullanmak, olarak belirlenmiştir. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekir. Böylece, söz konusu suç, bir somut tehlike suçu olarak tanımlanmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasında ise, bir soyut tehlike suçu tanımına yer verilmiştir. Bu hükümde, yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olmak, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu fiiller dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından somut bir tehlikenin meydana gelmesi gerekmemektedir.
Bu fiillerin işlenmesiyle bir zarar neticesinin meydana gelmesi hâlinde, meydana gelen zarara ve bu zararın meydana gelmesi açısından failin kast veya taksirine göre başka suçlar oluşacaktır. Örneğin, toplumda genel güvenliği tehlikeye sokan bir etki meydana getiren fiiller sonucunda bir veya birkaç kişi ölmüş veya yaralanmış ya da kişiler malvarlığı itibarıyla zarar görmüş olabilir. Bu gibi durumlarda, farklı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanması gerekir.

YARGITAY 8. C.D 2011/1392 E. 2011/941 K. İçtihat

Sanığın kurusıkı tabanca ile ateş etme eylemi, Türk Ceza Kanunu’nda tanımı yapılan içinde ateşli silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığı, eylemin idari para cezası yaptırımını öngören gürültüye neden olma suçunu oluşturduğu ve ayrıca kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ancak, kanunda açık hüküm bulunması hallerinde karar verilebileceği, ilgili maddede bu hususta bir düzenleme olmadığı nazara alındığında kurusıkı tabancanın da iadesine karar verilmesi gerekmekle, hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Toplumda korku, kaygı ve panik yaratabilecek şekilde ateş etmek suçundan sanık S____’nin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 170/1-c, 62. maddeleri gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının ertelenmesine dair K____ 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 21.11.2006 tarihli ve 2006/98-688 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak; Dosya kapsamına göre, sanığın meskun mahal dahilinde kişiler üzerinde korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etmek şeklinde kabul edilen eylemi sebebiyle mahkumiyet hükmü kurulmuş ise de, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 1.6.2006 tarihli ve 2005/2722 esas, 2006/4881 sayılı ilamında da belirtildiği üzere, silah vasfında bulunmayan kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etme eyleminin, 5237 sayılı Kanun’un 170/1-c maddesinde tanımlanan, içinde silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığından, korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde ateş etme eyleminin oluşmayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK. nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26.12.2010 gün ve 76227 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Başsavcılığının 10.01.2011 gün ve KYB/2011-1571 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii bulunmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sanığın kurusıkı tabanca ile ateş etme eylemi, 5237 yılı TCK.nun 170/1-c madde ve fıkrasında tanımı yapılan içinde ateşli silah öğesi bulunan suç tipine uygun bulunmadığı, eylemin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesinde düzenlenen ve idari para cezası yaptırımını öngören gürültüye neden olma suçunu oluşturduğu ve ayrıca anılan Yasanın 18. maddesi gereğince kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ancak, kanunda açık hüküm bulunması hallerinde karar verilebileceği, 36. madde de ise bu hususta bir düzenleme olmadığı nazara alındığında kuru-sıkı tabancanın da iadesine karar verilmesi gerekmekle,

KARAR : Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığının Kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, sanık hakkında K____ 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 21.11.2006 tarih ve 2006/98 esas 2006/688 sayılı kararının 5271 sayılı CMK. nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre Kabahatler Kanununun 24. maddesi hükmü gözetilerek karar verilmesi olanaklı olmakla sanığın 5326 sayılı Yasanın 36/1. madde ve fıkrası uyarınca 50 Türk Lira idari para cezası ile cezalandırılmasına, emanete kayıtlı kurusıkı tabanca ve eklerinin sahibine iadesine, dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.

One Response to “5237 Sayılı TCK Madde 170 Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”

  1. gökhan özdemi Says:

    Silahla Tehdit
    Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme cezası nedir


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: