5237 Sayılı TCK Madde 161 Hileli İflas

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 161

Hileli İflâs

MADDE 161 – (1) Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için;

a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi,gerekir.

T.C YARGITAY 5.C.D. 2013/1740 E. 2013/1477K. İçtihat

T.C

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1740,

K. 2013/1477,

T. 28.2.2013

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( İkinci Yetkisizlik Kararını Veren Savcılığın Yetkili Merciiyi Tayin İçin Dosyayı En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderdiği – 6217 S.K. İle Yapılan Değişiklik Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Yetkili Savcılığı Belirleyebileceği )

• YETKİSİZLİK KARARI ( Resmi Belgede Sahtecilik/İkinci Yetkisizlik Kararını Veren Savcılığın Yetkili Merciiyi Tayin İçin Dosyayı En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderdiği – 6217 S.K. İle Yapılan Değişiklik Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Yetkili Savcılığı Belirleyebileceği )

• KAMU DAVASINI AÇMADA TAKDİR YETKİSİ ( İkinci Yetkisizlik Kararını Veren Savcılığın Yetkili Merciiyi Tayin İçin Dosyayı En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderdiği – 6217 S.K. İle Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Yetkili Savcılığı Belirleyebileceği )

• YETKİLİ SAVCILIĞIN BELİRLENMESİ ( İkinci Yetkisizlik Kararını Veren Savcılığın Yetkili Merciiyi Tayin İçin Dosyayı En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderdiği – 6217 S.K. Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Yetkili Savcılığı Belirlemesinin Hukuka Uygun Olduğu )

5237/m.204

5237/m.161/7

ÖZET : Resmi belgede sahtecilik suçunda; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161. maddesine, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 21. maddesiyle eklenen 7. fıkrada “Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet Savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir” şeklindeki düzenleme karşısında, fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ikinci yetkisizlik kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığının, yetkili savcılığın belirlenmesi için dosyayı en yakın ağır ceza mahkemesine göndermesi üzerine Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili savcılığı belirlemesine dair kararı hukuka uygundur.

DAVA : Müşteki M. İ.’ın şikayeti üzerine, resmi belgede sahtecilik suçundan meçhul şüpheli hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığının 12.04.2011 tarihli ve 2011/2698 soruşturma, 2011/410 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri itibarıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğundan bahisle Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 21.07.2011 tarihli ve 2011/1745 soruşturma, 2011/285 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, yetkili savcılığın belirlenmesi için dosyanın gönderildiği Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili kılınmasına dair 04.08.2011 tarihli ve 2011/1788 değişik iş sayılı kararının;

14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21. maddesi ile eklenen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161/7. maddesi uyarınca yetkili savcılığın belirlenmesi talebi üzerine, mercii Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili kılınmasına karar verilmiş ise de, dosya kapsamına göre suç yeri itibarıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu düşüncesiyle Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yetkisizlik kararını müteakip, dosyanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi ve bu yer savcılığı tarafından da yetkisizlik kararı verilmesi halinde ortaya çıkan yetki uyuşmazlığı sebebiyle, dosyanın en son yetkisizlik kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiği gözetilmeden, henüz yetki uyuşmazlığının bulunmadığı bu aşamada yetkili savcılığın belirlenmesine ilişkin talebin reddi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 21.11.2011 gün ve B.03.0.CIG.0.00.00.04-105-35-8364- 2011/14565/59075 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ve Yüksek 11.Ceza Dairesinin görevsizlik kararı ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya kapsamına göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161. maddesine, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 21. maddesiyle eklenen 7. fıkrada “Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet Savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir” şeklindeki düzenleme karşısında, söz konusu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sultanbeyli C.Başsavcılığından sonra ikinci yetkisizlik kararını veren konumunda bulunan Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının, yetkili savcılığın belirlenmesi için dosyayı en yakın ağır ceza mahkemesine göndermesi üzerine Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili savcılığı belirlemesine dair 04.08.2011 gün ve 2011/1788 değişik iş sayılı kararında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından CMK’nın 309. maddesi uyarınca yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE,

SONUÇ : Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 28.02.2013 tarihimle oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: