5237 Sayılı TCK Madde 161 Hileli İflas

T.C YARGITAY 11.C.D. 2008/11862 E. 2009/2424K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/11862

K. 2009/2424

T. 13.3.2009

• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Takdiren Ve Teşdiden Hapis Ve Adli Para Cezası İle Cezalandırılması – Tayin Olunan Adli Para Cezasının Günlüğü 5237 S. TCK Md. 52/2 Uyarınca Takdiren 20.00 Ytl’den Hesaplanmak Suretiyle 10.000 TL. Adli Para Cezasıyla Cezalandırılacağı )

• ADLİ PARA CEZASI ( Nitelikli Dolandırıcılık – Günlüğü 5237 S. TCK Md. 52/2 Uyarınca Takdiren 20.00 Ytl’den Hesaplanmak Suretiyle 10.000 TL. Adli Para Cezasıyla Cezalandırılacağı )

• BİLİŞİM SİSTEMLERİ BANKA VEYA KREDİ KURUMLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Adli Para Cezasının Birer Ay Ara İle 20 Eşit Taksitte Tahsiline Taksitlerden Birini Süresinde Ödemediği Takdirde Kalan Taksitlerin Tamamının Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )

5237/m.158/1, 161

ÖZET : Hükümlünün nitelikli dolandırıcılık suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 158/1-f.madde ve fıkra yollamasıyla 158/1-son cümlesi uyarınca takdiren ve teşdiden hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmasına, tayin olunan adli para cezasının günlüğü 5237 sayılı TCK.nun 52/2.maddesi uyarınca takdiren 20.00 ytlden hesaplanmak suretiyle 10.000 TL. adli para cezasıyla cezalandırılmasına, adli para cezasının birer ay ara ile 20 eşit taksitte tahsiline, taksitlerden birini süresinde ödemediği takdirde kalan taksitlerin tamamının tahsiline karar verilmesi isabetlidir.

DAVA : Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık F… A…’nun, 5237 sayılı TCK.nun158/1-son, 52/2.maddeleri uyarınca 3 yıl 6 ay hapis ve 10.000,00 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Ankara 12.Asliye Ceza Mahkemesinin 12.12.2006 tarihli ve 2006/814-1006 sayılı kararın dosya kapsamına göre:

Mahkemesince, sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-f. maddesi yollamasıyla anılan Kanun’un 158/1-son maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, 5335 sayılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un “Ağır ceza mahkemesinin görevi” başlıklı 12.maddesindeki “Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma ( m.148 ), irtikap ( m.250/1 ve 2 ) resmi belgede sahtecilik ( m.204/2 ), nitelikli dolandırıcılık ( m.158 ), hileli iflas ( m.161 ) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.” şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçuna bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait bulunduğu cihetle, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde cezalandırılmasına dair karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 04.06.2008 gün ve 31160 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 26.06.2008 gün ve KYB.2008/131079 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

KARAR : İncelenen dosya içeriğine göre, yasa yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde bulunduğundan Ankara 12.Asliye Ceza Mahkemesinin 12.12.2006 gün ve 2006/814-1006 sayılı kararının CMK.nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.2.2004 gün ve 2004/2-16-33 sayılı kararında açıklandığı gibi bozma esasa ilişkin olup yargılamanın tekrarına yasal olanak bulunmadığından, hükümlü Faruk Aydoğdu’nun nitelikli dolandırıcılık suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f.madde ve fıkra yollamasıyla 158/1-son cümlesi uyarınca takdiren ve teşdiden 3 yıl 6 ay hapis ve 500 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, tayin olunan adli para cezasının günlüğü 5237 sayılı TCK.nun 52/2.maddesi uyarınca takdiren 20.00 YTL.den hesaplanmak suretiyle 10.000 TL. adli para cezasıyla cezalandırılmasına, aynı maddenin 4.fıkrası uyarınca adli para cezasının birer ay ara ile 20 eşit taksitte tahsiline, taksitlerden birini süresinde ödemediği takdirde kalan taksitlerin tamamının tahsiline,

SONUÇ : Hükümlü hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53.maddesinin 1.fıkrasının ( c ) bendindeki haklardan koşullu salıverme tarihine a, b, d, e bentlerindeki haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, infazın bu cezalar üzerinden yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: