5237 Sayılı TCK Madde 167 Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 167

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

(1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 167.– İzlenen suç politikası nedeniyle, aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerinin malvarlığına karşı işlemiş bulundukları suçlardan dolayı cezalandırılmamaları kabul edilmiştir. Ancak, yağma ve nitelikli yağma suçları açısından bu şahsî cezasızlık sebebinden yararlanma kabul edilmemiştir. Şahsî cezasızlık sebebinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili kişinin sadece cezaî sorumluluğuna gidilemez. İşlenen fiil, suç oluşturma özelliğini devam ettirmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında ise, malvarlığına karşı işlenen ve birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî nedenler gösterilmiştir.

T.C YARGITAY 15 C.D 2012/12300 E. 2013/1092K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12300

K. 2013/1092

T. 23.1.2013

• MALA ZARAR VERME ( Temel Ceza Tayin Olunurken Aynı Anda İşlenen Hakaret ve Yaralama Suçları Bakımından Hapis Cezası Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Meydana Gelen Zararın Azlığı Sanığın Suçunu İkrar Etmesi Hususları Dikkate Alınmadan Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edilemeyeceği )

• AYNI KONUTTA BERABER YAŞAMAYAN KARDEŞİNİN MALINA ZARAR VERME ( İndirim Uygulanmadan Ceza Tayin Edilemeyeceği )

• KARDEŞİNE KARŞI YARALAMA SUÇU ( Sanık İle Katılanın Kardeş Olduğuna İlişkin Nüfus Kaydı Getirtilmeden Verilen Cezanın Artırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• YARALAMA ( Sanık İle Katılanın Kardeş Olduğuna İlişkin Nüfus Kaydı Getirtilmeden Verilen Cezanın Artırılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• TEKERRÜR ( Hakaret ve Yaralama Suçlarından Hüküm Kurulurken Tekerrüre Esas Mahkumiyeti Bulunan Sanık Hakkında 5237 S.K. Md. 58 Uygulanması Gerektiği ) Read the rest of this entry »

Posted in Genel. 5 Comments »

5237 Sayılı TCK Madde 167 Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

T.C YARGITAY 9 C.D 2012/1002 E. 2012/12111K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1002

K. 2012/12111

T. 2.11.2012

• DİKİLİ AĞAÇ KESME SUÇU İLE İLGİLİ DAVALARIN BİRLEŞTİRİLEMEMESİ ( İki Davanın İddianame Tarihlerine Göre Aynı Mağdura Karşı Olan Eylemler ARasında Hukuki ve Fiili Kesinti Bulunmadığı – Bu Davadanın Eldeki Dava Sonuçlanmadan Kesinleştiği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Aynı Suçun Birden Fazla İşlenip İşlenmediği Hususu – Kesinleşmiş Hapis Cezasından Zincirleme Mala Zarar Verme Suçundan Verilecek Ceza Süresinden Mahsup Yapılacağı )

• ZİNCİRLEME BİÇİMİNDE MALA ZARAR VERME ( Cezanın Belirlenmesinden Sonra İlk Eyleminden Dolayı Hükmedilen Kesinleşmiş Hapis Cezasının Bu Süreden Mahsubu İle Kalan Sürenin Yargılamaya Konu Eylem Bakımından Hüküm Altına Alınması Gerektiği ) Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 167 Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

T.C YARGITAY 9 C.D 2009/18098 E. 2011/28617K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2009/18098

K. 2011/28617

T. 17.11.2011

• MALA ZARAR VERME ( Eylemin Malikin Eşi Tarafından Gerçekleştirilmesi Durumunda Şahsi Cezasızlık Hali Nedeniyle Faile Ceza Verilemeyeceği – Suçunun Konusunun Başkasının Mülkiyetinde Bulunan Mal Olduğu )

• ŞAHSİ CEZASIZLIK HALİ ( Mala Zarar Verme Suçunun Konusunun Başkasının Mülkiyetinde Bulunan Mal Olduğu – Eylemin Malikin Eşi Tarafından Gerçekleştirilmesi Durumunda Faile Ceza Verilemeyeceği )

5237/m. 151, 167/1-a

ÖZET : Mala zarar verme suçunun konusu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz maldır. Eylemin malikin eşi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ise şahsi cezasızlık hali nedeniyle faile ceza verilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Mala zarar verme suçunun konusunun başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal olduğu, failin maliki bulunduğu mala zarar verme eyleminde suçun maddi unsurunun gerçekleşmeyeceği, bu eylemin malikin eşi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ise TCK’nın 167/1-a. maddesinde öngörülen şahsi cezasızlık hali nedeniyle faile ceza verilemeyeceği gözetilmeden, kiralayan katılan tarafından işletilen ve kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle çıkan tartışmada camları sanıklar tarafından kırılan kahvehanenin malikinin kim olduğu araştırılıp, sanıklar A. ve Z.’in evli olup olmadıklarını gösterir belgeler getirtilerek sanıkların hukuki durumlarının buna göre tartışılıp değerlendirilmesi gerekirken eksik araştırma sonucu her iki sanığın da yazılı gerekçe ile mahkumiyetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 17.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

5237 Sayılı TCK Madde 165 Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 165

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

(1) (Değişik: 26/6/2009 – 5918/3 md.) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 165.– Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu nedenle, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen menfaatlerin piyasada tedavüle konulmasının ve suç işlemenin bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Bu mülahazalarladır ki, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan bir şeyin satın alınması ve kabul edilmesi suç olarak tanımlanmıştır.  Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 165 Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

T.C YARGITAY 13 C.D 2011/26454 E. 2013/555K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/26454

K. 2013/555

T. 16.1.2013

• SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunduğunu İddia Ettiği/Suçu İşlemediğini Belirttiği – Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunup Bulunmadığına Dair Araştırma Yapılacağı )

• HUSUMET ( Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi/Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunduğunu İddia Ettiği ve Suçu İşlemediğini Belirttiği – Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunup Bulunmadığına Dair Araştırma Yapılacağı ) Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 165 Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

T.C YARGITAY 6 C.D 2009/19642 E. 2011/8868K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2009/19642

K. 2011/8868

T. 20.6.2011

• SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Sanığın Suça Konu Eşyaları Bir Kişiden Aldığı – Eyleminin Tek Suç Olduğu/Yakınan Sayısınca 2 Kez Cezalandırılamayacağı )

• YAKINAN SAYISINCA CEZA VERİLMESİ ( Suç Eşyasının Bilerek Satın Alma Suçu – Sanığın Suça Konu Eşyaları Bir Kişiden Aldığı/Yakınan Sayısınca 2 Kez Cezalandırılamayacağı ) Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 164 Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 164

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi

(1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 164.– Maddeyle, şirket veya kooperatifler alanında kamunun veya sözü geçen kuruluşların genel kurullarının aldatılmalarını önleyecek bir yaptırım getirilmiştir. Maddede belirlenen kişiler tarafından, kasten yanlış bilgi verilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 163 Karşılıksız Yararlanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 163

Karşılıksız yararlanma

(1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) (Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 163.– Madde metninde karşılıksız yararlanma suçu tanımlanmıştır. Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak, karşılıksız yararlanma suçunu oluşturmaktadır. Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan hizmetlerden, otomatın teknik işleyişini devre dışı bırakan müdahalelerle, bedeli ödenmeksizin yararlanılması durumunda, ortada bir taşınabilir mal bulunmadığı için, hırsızlık suçu oluşmayacaktır. Örneğin, toplu taşım sistemlerinde yolcuların geçişlerini kontrol eden otomatlara müdahale edilmek suretiyle ücret ödenmeksizin yolculuk yapılması durumunda, karşılıksız yararlanma suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Burada, bir hilenin varlığından söz edilemez. Çünkü bu durumda herhangi bir kişi aldatılmamaktadır. Yapılan müdahale ile bir otomatın teknik işleyişinin devre dışı bırakılması durumunda, bir hilenin varlığından söz edilemez. Çünkü, dolandırıcılık suçu açısından hilenin varlığı için muhatabın mutlaka insan olması gerekir.
Keza, başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin ve hukuk dışı yollarla yararlanılması durumunda, hırsızlık suçu oluşmaz. Çünkü, ortada taşınabilir bir mal yoktur. Başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin ve hukuk dışı yollarla yararlanılması fiili, karşılıksız yararlanmanın tipik bir örneğini oluşturmaktadır.
Kamu veya özel kuruluşlarca kurulmuş bulunan telli ve telsiz telefon hatları ile sistemlerinden veya elektromanyetik dalgalar yolu ile şifreli veya şifresiz yayın yapan televizyon yayınlarından sahiplerinin veya zilyetlerinin rızası olmadan yararlanılması durumunda da bu suç oluşur. Bu durumlarda bir mal söz konusu olmadığı için hırsızlık suçunun oluştuğundan söz edilemez.

T.C YARGITAY 13 C.D 2011/26422 E. 2013/510K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/26422

K. 2013/510

T. 16.1.2013

• BİNA İÇİNDE HIRSIZLIK ( Suça Konu Fiilin İddianamede Anlatılması Halinde Sanığa Ek Savunma Hakkı Verileceğinin Gözetilmesi Gereği – “Kaç Tane Fiil Varsa O Kadar Suç ve Kaç Tane Suç Varsa O Kadar Ceza” İlkesinin Geçerli Olduğu )

• SANIĞIN TEKERRÜRE ESAS HÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNDUĞU ( Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı – Sanığın Tekerrüre Esas Suçuyla İlgili Bilgilerin Dosyadaki Adli Sicil Kaydından Anlaşıldığı/Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı/Tekerrür )

• KOŞULLU SALIVERME ( Salıverme Tarihi Henüz Dolmadan Sanığın İşlediği Yeni Suç Nedeniyle Koşullu Salıvermednin Geri Alınması İçin İlgili Mahkemeye İhbarda Bulunulacağı – Bina İçinde Hırsızlık Suçu/Sanığa Ek Savunma Verilmesi Gereği ) Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 163 Karşılıksız Yararlanma

T.C YARGITAY 2 C.D 2012/27200 E. 2012/48064K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/27200

K. 2012/48064

T. 12.12.2012

• ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIK ( Cezanın Tüm Sonuçlarıyla Ortadan Kalkması Sonucunu Doğuran Zarar Tazmininin Sanığın Lehine Olduğu – Sanığın Lehe Yasal Düzenlemeden Yararlandırılmamasının Hakkaniyete Aykırı Olacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Elektrik Kesintisi Hakkında Geri Bırakılması Suçu – Cezanın Tüm Sonuçlarıyla Ortadan Kalkması Sonucunu Doğuran Zarar Tazmininin Sanığın Lehine Olduğu )

• LEHE DÜZENLEME ( Sanığın Yararlandırılmamasının Hakkaniyete Aykırı Olacağı – Elektrik Kesintisi Hakkında Geri Bırakılması Suçu )

• ZARARIN TAZMİNİ ( Elektrik Kesintisi Hakkında Geri Bırakılması Suçu – Cezanın Tüm Sonuçlarıyla Ortadan Kalkması Sonucunu Doğuran Zarar Tazmininin Sanığın Lehine Olduğu ) Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 163 Karşılıksız Yararlanma

T.C YARGITAY 2 C.D 2012/25141 E. 2012/45745K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/25141

K. 2012/45745

T. 13.11.2012

• ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI ( 6352 S.K. Geçici Md. 2’ye Göre İşlem Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine İade Edilmesi Gerektiği )

• KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU ( 6352 S.K İle Abonelik Esasına Göre Yararlanılabilen Elektrik Enerjisi Su ve Doğal Gazın Sahibinin Rızası Olmaksızın ve Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketilmesinin Bu Suç Olarak Düzenlendiği )

• 6352 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı – 6352 S.K. Geçici Md. 2’ye Göre İşlem Yapılması İçin Dosyanın Mahkemesine İade Edilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: