5237 Sayılı TCK Madde 158 Nitelikli Dolandırıcılık

T.C YARGITAY 11.C.D. 2008/11862 E. 2009/2424 İçtihat

Nitelikli Dolandırıcılık suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza’dır.

Dava: Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık F____ A_____’nın, 5237 sayılı TCK.nun158/1-son, 52/2. maddeleri uyarınca 3 yıl 6 ay hapis ve 10.000,00 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, A____ 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.12.2006 tarihli ve 2006/814-1006 sayılı kararın dosya kapsamına göre:

Mahkemesince, sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-f. maddesi yollamasıyla anılan Kanun’un 158/1-son maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, 5335 sayılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un <ağır ceza=”” mahkemesinin=”” görevi=””>başlıklı 12. maddesindeki <kanunların ayrıca=”” görevli=”” kıldığı=”” haller=”” saklı=”” kalmak=”” üzere,=”” türk=”” ceza=”” kanunu’nda=”” yer=”” alan=”” yağma=”” (m.=”” 148),=”” irtikap=”” 250=”” 1=”” ve=”” 2)=”” resmi=”” belgede=”” sahtecilik=”” 204=”” 2),=”” nitelikli=”” dolandırıcılık=”” 158),=”” hileli=”” iflas=”” 161)=”” suçları=”” ile=”” ağırlaştırılmış=”” müebbet=”” hapis,=”” hapis=”” yıldan=”” fazla=”” cezalarını=”” gerektiren=”” suçlarla=”” ilgili=”” dava=”” işlere=”” bakmakla=”” ağır=”” mahkemeleri=”” görevlidir.=””>şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçuna bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait bulunduğu cihetle, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde cezalandırılmasına dair karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 04.06.2008 gün ve 31160 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C. Başsavcılığının 26.06.2008 gün ve KYB.2008/131079 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

Karar: İncelenen dosya içeriğine göre, yasa yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde bulunduğundan A____ 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.12.2006 gün ve 2006/814-1006 sayılı kararının CMK. nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.02.2004 gün ve 2004/2-16-33 sayılı kararında açıklandığı gibi bozma esasa ilişkin olup yargılamanın tekrarına yasal olanak bulunmadığından, hükümlü F____’nin nitelikli dolandırıcılık suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK. nun 158/1-f. madde ve fıkra yollamasıyla 158/1-son cümlesi uyarınca takdiren ve teşdiden 3 yıl 6 ay hapis ve 500 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, tayin olunan adli para cezasının günlüğü 5237 sayılı TCK. nun 52/2. maddesi uyarınca takdiren 20.00 YTL.den hesaplanmak suretiyle 10.000 TL. adli para cezasıyla cezalandırılmasına, aynı maddenin 4. fıkrası uyarınca adli para cezasının birer ay ara ile 20 eşit taksitte tahsiline, taksitlerden birini süresinde ödemediği takdirde kalan taksitlerin tamamının tahsiline,

KARAR : Hükümlü hakkında 5237 sayılı TCK. nun 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendindeki haklardan koşullu salıverme tarihine a, b, d, e bentlerindeki haklardan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, infazın bu cezalar üzerinden yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.03.2009 gününde oybirliği ile karar verildi

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: