5237 Sayılı TCK Madde 155 Güveni Kötüye Kullanma

Yargıtay 5. Ceza Dairesi E.2011/12263 K.2011/23034 İçtihat

mübaşiri olarak görev yapan sanığın posta havalesiyle gönderilen keşif giderini C.Savcısının yetkisine girmediği halde ona imzalattırdığı yetki belgesine dayanarak, PTT şubesinden tahsil edip temellük etmesi eyleminde, sanık mübaşirin bu işle görevlendirilmesinde yasal engel olması ve görevlendirenin de bu hususta yetkisinin bulunmaması sebebiyle zimmet suçunun unsurlarının oluşmadığı, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu niteliğinde kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,BOZMA nedenidir.

Zimmet suçundan sanık M____’nin yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair, K____ Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 30.11.2010 gün ve 2010/82 Esas, 2010/180 Karar sayılı hükmün süresi içinde YARGITAY’ca incelenmesi C. Savcısı ve sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı YARGITAY C.Başsavcılığından tebliğnameyle daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 16/1 inci maddesindeki “Tutanak yazıcıları, mübaşirler bir muamelenin yapılması için ödenmesi gerekli harç ve masrafları iş sahiplerinden alamazlar” aynı yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise “Harç ve yargılama masraflarının tahsili işi kendisine verilmiş olan kalem şefi (yazı işleri müdürü) veya muavini vazife sebebiyle yerlerinden ayrıldıkları zaman iş sahiplerinin beklememesi için tedbir alırlar, bu tedbirleri reis veya hakimin tasvibine arzederler.” Biçimindeki düzenlemeler nazara alındığında mahkemeler mübaşiri olarak görev yapan sanığın posta havalesiyle gönderilen keşif giderini C.Savcısının yetkisine girmediği halde ona imzalattırdığı yetki belgesine dayanarak, PTT şubesinden tahsil edip temellük etmesi eyleminde, sanık mübaşirin bu işle görevlendirilmesinde yasal engel olması ve görevlendirenin de bu hususta yetkisinin bulunmaması sebebiyle zimmet suçunun unsurlarının oluşmadığı, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu niteliğinde kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Zimmete geçirilen paranın kovuşturma başlamadan önce gönüllü olarak iade edilmesi nedeniyle TCK.nun 248/2 maddesi uyarınca cezanın yarı oranda indirilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

TCK’nın 62 nci maddesiyle cezadan indirim yapılırken TCK.nun 61/6 maddesi uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası yerine 1 yıl 13 ay hapis cezasına hükmedilerek eksik ceza tayini,

TCK’nın 53/5 maddesi gereğince en fazla 1 yıl 13 ay süreyle memuriyet görevine ilişkin hak ve yetkileri kullanmaktan yasaklanmasına karar verilebileceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31.10.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: