5237 Sayılı TCK Madde 154 Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 154

Hakkı olmayan yere tecavüz

(1) (Değişik: 25/2/2009-5841/1 md.) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

(2) Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

(3) Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 154.– Maddeyle, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz malın veya eklentilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, taşınmazın sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması yahut herhangi bir suretle hak sahibinin malından kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması cezalandırılmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasında köy tüzel kişiliğine ait olan harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malların kısmen veya tamamen zaptolunması veya bunlara tasarruf edilmesi veya bunların sürüp ekilmesi cezalandırılmıştır. Aynı fiiller, öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terkedilmiş, bahis konusu yerler hakkında işlendiğinde de keza suç oluşacaktır.
Maddenin üçüncü fıkrasında suların mecrasını değiştirmek suç hâline getirilmiştir. Suların kamuya ait olması veya özel nitelikte bulunması önemli değildir.

Yargıtay 7. CD 2004/6586 E., 2006/2861 K. İçtihat

Sanık hakkında dava konusu yere ilişkin olarak verilmiş bir men kararı bulunmadığı, eylemin unsurlarının varlığı halinde hakkı olmayan yere tecavüz suçunun oluşacağı gözetilerek, mahallince yöntemince keşif yapılıp taşınmazın köy tüzel kişiliğine veya köylünün kullanımına ait olup olmadığı saptandıktan sonra sonucuna göre karar verilmelidir.

3091 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık A.’in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (S.. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 02.12.2003 gün ve 36 esas, 112 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık ve C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 20.05.2004 günü daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Sanık hakkında dava konusu yere ilişkin olarak 5917 veya 3091 sayılı Yasalar uyarınca verilmiş herhangi bir men kararının bulunmadığı, eyleminin unsurlarının varlığı halinde hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturabileceği gözetilerek, mahallinde yöntemine uygun keşif yapılıp dava konusu yerin köy tüzel kişiliğine ait veya köylünün öteden beri ortaklaşa kullanımına terk edilmiş mera, harman yeri, yol ve sulak gibi yerlerden olup olmadığı ve niteliği yöreyi bilen yaşlı kişilerden seçilecek yerel bilirkişilerden sorulduktan ve sanığın bu yere tecavüzünün bulunup bulunmadığı kesin olarak saptandıktan sonra sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, eksik soruşturmayla yazılı biçimde 3091 sayılı Yasaya aykırılık suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

5252 sayılı Yasanın 5/1. madde ve fıkrası uyarınca hükmolunan ağır para cezasının adli para cezasına dönüştürülmesi ve 27.04.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5335 sayılı Yasanın 22. maddesi ile 5083 sayılı Yasanın 2. maddesine eklenen fıkra hükmü karşısında, sanığa para cezası tayin edilirken her aşamada “bir” Yeni Türk Lirası küsurunun atılması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş yerel C. Savcısı ile sanık A.’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 05.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Posted in Genel. Tags: . 1 Comment »

One Response to “5237 Sayılı TCK Madde 154 Hakkı Olmayan Yere Tecavüz”

  1. SÜLEYMAN Says:

    ULUSAL BİR FİRMA TARAFINDAN ARAZİM İZİNSİZ İŞGAL EDİLDİ. İLÇE KAYMAKAMLIĞINCA 3091 TESPİTİ YAPILDI VE KARAR TARAFLARA TEBLİĞİ EDİLDİ. FİRMA İLE ARAMIZDA YAZILI YA DA SÖZLÜ HER HANGİ BİR SÖZLEŞME OLMADI. İLÇE ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE İLGİLİ FİRMA YÖNETİCİLERİ HAKKINDA CEZA DAVASI AÇTIM. 5237 TCK, 154 MADDESİNDE SUÇUN ÜST SINIRI 3 YIL. HENÜZ DAVA AÇILMADI AMA BENİM SORUM 3 YILIN ALTINDA CEZA VERİLMESİ VE BU CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ MÜMKÜN OLABİLİR Mİ? TEŞEKKÜRLER.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: