5237 Sayılı TCK Madde 158 Nitelikli Dolandırıcılık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 158

Nitelikli dolandırıcılık

(1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.) Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adlî para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 158.– Madde metninde, dolandırıcılık suçunun temel şekline göre cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurları belirlenmiştir.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 158 Nitelikli Dolandırıcılık

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, Esas: 2011/15030, Karar: 2012/39626 İçtihat

Boşanan kişinin, babasından kalan yetim maaşını almak maksadıyla hareket edip muvazaalı boşanma gerçekleştirdiği, böylece mevsuf dolandırıcılık yaptığından bahisle yapılan şikayete ilişkin somut olayda suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 158 Nitelikli Dolandırıcılık

YARGITAY 11. C. D. 2009/17340 E 2010/4311 K İçtihat

Şirket ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçunu işleyebilmeleri için; öncelikle bir şirketin olması, failin ise o şirketin yöneticisi veya şirket adına hareket etmeye yetkili temsilcisi, şirket müdürü olması ve suçun şirketin faaliyeti sırasında ve yine bu faaliyetle ilgili olarak işlenmesi gerekmektedir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 158 Nitelikli Dolandırıcılık

T.C YARGITAY 6.C.D. 2004/8156 E. 2006/3981 K. İçtihat

Sanığın, başkasına ait yeşil kartı, kızı E____’ye ait olduğunu ileri sürüp kullanarak, İ____ Doğum Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurup tedavisini yaptırmak istediği sırada, Hastanede görevli polislerin araştırması sonucu, yeşil kartın başkasına ait olduğunun anlaşılması üzerine tutanak düzenlendiğinin iddia olunması karşısında; eylemin sübutu halinde 765 sayılı TCY’nin 504/7, 61. (5237 sayılı TCY’nin 158/1-e, 35/1-2.) maddelerine uyan dolandırıcılığa eksik kalkışma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları tartışma ve hüküm kurma görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi yerine, yazılı biçimde hüküm kurul*ması,BOZMAYI gerektirmiştir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 158 Nitelikli Dolandırıcılık

T.C YARGITAY 11.C.D. 2008/11862 E. 2009/2424 İçtihat

Nitelikli Dolandırıcılık suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza’dır. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 157

Dolandırıcılık

(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 157.– Madde metninde dolandırıcılık suçu tanımlanmıştır. Dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır. Bu bakımdan dolandırıcılık suçu, kişilerin malvarlığına karşı işlenen bir suçtur. Söz konusu suç tanımı ile kişilerin sahip bulunduğu malvarlığı hakkının korunması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu suçun işlenişi sırasında hileli davranışlar ile kişiler aldatılmaktadır. Aldatıcı nitelik taşıyan hareketlerle, kişiler arasındaki ilişkilerde var olması gereken iyi niyet ve güven ihlâl edilmektedir. Bu suretle kişinin irade serbestisi etkilenmekte ve irade özgürlüğü ihlâl edilmektedir.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık

YARGITAY 11 CEZA DAİRESİ 2011/66151 E.N , 2012/5686 K.N. İçtihat

HİLE NİTELİKLİ BİR YALAN OLUP, KANDIRICI NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI OLAYSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık

T.C YARGITAY 11.C.D 2008/21730 E. 2009/4157 K. İçtihat

Kendisinin gümrük müdürü olduğuna ilişkin soyut beyanı dışında, TCK. nun 158/1-d maddesi anlamında kamu kurum ve kuruluşunun vasıta olarak kullanılması olarak kabul edilebilecek şekilde anılan kuruma ait herhangi bir alamet, işaret, nişan, belge, kimlik vs. kullanılmaması nedeniyle eylemin, aynı Kanunun 157. maddesindeki dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması, BOZMA nedenidir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık

T.C YARGITAY 11.C.D 2009/15970 E. 2009/12760 K. İçtihat

Sanığın inkâra yönelik savunmasının aksine yüklenen resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına katıldığına dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, BOZMAYI gerektirmiştir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 156 Bedelsiz Senedi Kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 156

Bedelsiz senedi kullanma

(1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 156.– Madde, borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kalmış senedi, kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi kullanan, örneğin ödenmesi için icraya başvuran veya başkasına devreden kimseyi cezalandırmaktadır.
Borcun bir bölümü ödenmiş ve geri kalan miktar için elinde tuttuğu senedi, tümü veya kalandan fazla miktarı için kullanan sanığın fiilinin de aynı suçu oluşturacağında kuşku yoktur.
Maddede tanımlanan suçun kovuşturulması zarar görenin şikâyetine bağlı tutulmuştur.

T.C YARGITAY 11.C.D 2007/5045 E. 2007/4525 K. İçtihat

Olayda, hamilden hareketle ciro silsilesi takip edilerek suça konu bononun, lehdara kimden ne şekilde intikal ettiği ve üzerindeki tüm yazı ve rakamların sanık ile katılanın eli ürünü olup olmadığı usulen araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , , . Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: