5237 Sayılı TCK Madde 37 İştirak

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 37

Faillik

(1) Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.

(2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.

YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2010/2260 E.N , 2010/5940 K.N. İçtihat

Kararın Özeti

Sanıkların mağdureye karşı, aynı zaman ve mekanda birbirini takiben basit cinsel istismar suçunu gerçekleştirmeleri ve bizzat işledikleri eylemden ayrı olarak diğerinin eylemine de 5237 sayılı TCK.nun 37. maddesi anlamında katılmış olmaları sebebiyle, tayin olunan cezalarının 103/3 ve ayrıca teselsül nedeniyle de aynı Yasanın 43. maddesi uyarınca artırılması gerektiğinin gözetilmemesi,BOZMAYI gerektirmiştir.

Çocuğun basit cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanıklar T___ T___ ve H___ K___’ın yapılan yargılanmaları sonunda; atılı suçlardan mahkumiyetlerine dair, A___ 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2009 gün ve 2009/296 Esas, 2009/433 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafii ve sanık T___ taraflarından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suçun sonucunda mağdurenin beden veya ruh sağlığında bozulma olup olmadığının Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan görüş alınarak saptanması gerekirken yetersiz rapora dayanılarak 5237 sayılı TCK.nun 103/6. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi,

Sanıkların mağdureye karşı, aynı zaman ve mekanda birbirini takiben basit cinsel istismar suçunu gerçekleştirmeleri ve bizzat işledikleri eylemden ayrı olarak diğerinin eylemine de 5237 sayılı TCK.nun 37. maddesi anlamında katılmış olmaları sebebiyle, tayin olunan cezalarının 103/3 ve ayrıca teselsül nedeniyle de aynı Yasanın 43. maddesi uyarınca artırılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafii ve sanık Timur’un temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 05.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: