Fikri içtima

TCK. MADDE 44

Fikri içtima

(1) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

Madde Gerekçesi

Bir suçun temel ve nitelikli şekillerinin dışındaki suçlar, fikri içtima uygulamasında farklı suç olarak kabul edilmelidir.
Gerek doktrinde gerek uygulamamızda, hedefte sapma durumunda da fikri içtima hükmünün uygulanması gerektiği konusundaki görüş hâkimdir. Bu nedenle, kanuni düzenlemede hedefte sapmanın şahısta yanılma ile birlikte değerlendirilmesinden vazgeçilmiştir. Örneğin bir kişiyi yaralamak için fırlatılan sopa, mağduru yaraladıktan sonra veya mağdura isabet etmeden vitrin camına çarparak kırılmasına neden olabilir. Bu durumda, sopa fırlatma fiiliyle hem tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış kasten yaralama suçu hem de başkasının malına zarar verme suçu işlenmiş olmaktadır. Aynı şekilde, bir kişiyi öldürmek için ateşlenen silâhtan çıkan kurşun, mağdura isabet etmeden duvara çarpması nedeniyle sekerek bir başkasının ölümüne veya yaralanmasına neden olabilir. Bu durumda, hedeflenen kişi açısından kasten öldürme suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır; ancak, sekme sonucunda ölümüne veya yaralanmasına neden olunan kişi açısından ise, taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçu işlenmiş olmaktadır. Bu gibi durumlarda kişi işlediği bir fiille birden fazla farklı suçun oluşumuna neden olmaktadır ve bu suçlardan en ağır cezayı gerektireni ile cezalandırılmasıyla yetinilmelidir.

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2009/28151 E.N , 2009/20545 K.N. İçtihat

Özet

Tehdit suçunu düzenleyen TCK. M. 106/3: “Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.” hükmü gereğince izlenecek içtima yolu, genel hükümle özel hükümlerin karşılaştırıp değerlendirilmesi ve fikri içtimanın ne şeklide olacağına öyle karar verilmesi gerekir. Read the rest of this entry »

Zincirleme Suç

TCK 5237 madde 43

(1) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. (Ek cümle: 29/6/2005  5377/6 md.) Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2010/11-249 E.N , 2011/24 K.N. İçtihat

Kararın Özeti
“Yargıtay 11. Ceza Dairesi ile Cumhuriyet Başsavcılığımız arasında itiraza konu edilen uyuşmazlık: Sanık H___ G____’a (sanığın lehine olması nedeniyle) 5237 sayılı Yasanın 158/1-e maddesi gereğince dolandırıcılık suçundan verilen cezanın 5237 sayılı Yasanın 43. maddesi gereğince zincirleme suç hükümleri gereğince artırılıp arttırılamayacağına ilişkindir. Read the rest of this entry »

Zincirleme suç

YARGITAY 11.CD. 2009/2043 E.-2009/5210 K. İçtihat

Kararın Özeti

Zincirleme suça ilşkin yeni TCK. 43/1 maddesinde,eski TCK.dan farklı olarak “DEĞİŞİK ZAMANLARDA bir kişiye karşı” ibaresinin bulunması karşısında; AYNI ANDA işlenen fiillerde zincirleme suça ilişkin hükmün uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

I-“Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde; Read the rest of this entry »

Zincirleme suç Yargıtay 7. Ceza Dairesi

Kararın özeti
Kararda, zincirleme suça ilişkin TCK’nun 43. maddesinin uygulanma koşulları irdelenmiştir.
(Karar Tarihi : 01.03.2011)

Zincirleme suç Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Kararın özeti

Bir kitapta atılı bir hakaret varsa, suç kitabın her baskısında devam edeceği için, suç ilk baskıda değil son baskıda sona erer. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: