Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi

MADDE 17 – (Değişik: 6411 sa.ka.4-24.01.2013) (1) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir.
(2) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.
(3) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.
(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz.
(5) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.
(6) Bu madde hükümleri;
a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar,
b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar,
d) Adli para cezasını ödememesi nedeni ile cezası hapse çevrilmiş mahkûmlar, hakkında uygulanmaz.
İNFAZIN ERTELENMESİ MÜESSESESİ PRATİKTE ŞU ŞEKİLDE UYGULANMAKTADIR:
1)Öncelikle kasten işlenen suçlardan dolayı 3 yıl, taksirle işlenen suçlardan ise 5 yıl veya daha az bir cezadan dolayı hakkımızda mahkûmiyet kararı verildi ise ve bu ceza ertelenmedi veya HAGB kararı uygulanmadı ise, Yargıtay’a temyiz başvurusu yaparız. Temyiz sonucu da aleyhimize gelir ve karar kesinleşirse, cezamız kanunda yazılı sınır olduğundan hakkımızda yakalama emri çıkmaz, tarafımıza çağrı kâğıdı celp edilir. Çağrı kâğıdını tebellüğ ettiğimizden itibaren ya 10 gün içinde infazımıza başlanabilmesi için müracaatta bulunmalıyız ya da infazın ertelenmesine başvurmalıyız. Aksi halde yakalama emrine ilişkin maddeler uygulanacaktır. Başvurumuzu bir dilekçe ile tarafımıza çağrı kâğıdı gönderen yer CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA yaparız. Dilekçemizi İnfaz Savcılığı inceleyecektir. Kaleme kaydı yapıldıktan sonra İnfaz Savcılığı;
a)Erteleme sebebiniz sağlık koşullarınız ise Devlet Hastanesinden tedavinize ilişkin veya beyan ettiğiniz rahatsızlıklara ilişkin kayıtlarını,
b)Bakmakla mükellef olduğunuz aile bireylerine veya tarım arazisinin ekili olduğuna dayanıyorsanız bağlı bulunduğunuz kolluk kuvvetine kapalı zarfta rapor etmesini emreder.
2) Dayandığımız sebeplerimizi doğru olarak belirtmeliyiz. Aksi halde raporun aleyhe gelmesi durumunda, yani tespit edilen hususların beyanınızı doğrulamaması durumunda infaz ertelenmeyecektir. Rapor talimatı kapalı ve mühürlü zarf ile tarafınıza verilir. Bu kapalı zarfları alınca önce parmak izinizin alınması için İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilirsiniz. Burada aranan şahıs olup olmadığınıza bakılır. Bu etabı başarı ile gerçekleştirirseniz kapalı zarfları teslim edeceğiniz yere gideceksiniz. Zarfları teslim ettikten sonra, tahkikat yapılıp rapor tekrar elden size verilecek. 10 günlük yasal süreyi kaçırmamak için seri davranmak durumundasınız. Daha sonra raporu tekrar infaz savcılığına bırakıp kararın yazılmasını bekleyeceksiniz.
3)İnfazın ertelenmesinde, infaz savcısının tutumuna göre tarafınızdan nakdi kefalet istenebilir. Bu rakam genelde 5.000 TL civarında olmaktadır. Bu kefalet erteleme müddetinin bitiminde tekrar rızanızla müracaat yapmanız içindir. Erteleme süresi ise her ne kadar kanunda 1 yıla kadar yazıyorsa da yine savcılığın takdirine göre değişmektedir. Genelde 6 ay süre ile erteleme yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: