5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 77

İnsanlığa karşı suçlar

(1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:

a) Kasten öldürme.

b) Kasten yaralama.

c) İşkence, eziyet veya köleleştirme.

d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.

e) Bilimsel deneylere tabi kılma.

f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.

g) Zorla hamile bırakma.

h) Zorla fuhşa sevketme.

(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

(3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 77.– Maddede, bir planın uygulanması suretiyle ve siyasal, felsefî, ırkî veya dinsel saiklerle nüfusun sivil bir grubuna karşı, sürgün etme, esir hâline getirme, kitle hâlinde ve sistematik olarak kişileri öldürme, insanların kaçırıldıktan sonra yok edilmeleri, işkence veya insanlık dışı işlemlere veya biyolojik deneylere tâbi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme fiillerinin işlenmesi insanlığa karşı suç sayılmıştır.
Bu madde, Nürnberg Mahkemesi Statüsünün 6 (c) maddesinden esinlenerek kaleme alınmıştır. Nitekim yeni Fransız Ceza Kanunu da 212-1 inci maddesi yönünden aynı surette hüküm getirmiştir. Dikkat edilmelidir ki, bu maddedeki hareketler bir grubun, grup olarak imha edilmesi amacıyla işlenecek olursa soykırım suçuna dönüşür.

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2009/6-149

K. 2009/239

T. 20.10.2009

• LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ( 765 S. Yasa Kapsamındaki İçtimalı Cezaların Değil Her Suç Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılarak Her Biri İçin Tayin Edilen Cezanın Dikkate Alınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )

• İÇTİMA ( Lehe Yasanın Belirlenmesinde 765 S. Yasa Kapsamındaki İçtimalı Cezaların Değil Her Suç Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılarak Her Biri İçin Tayin Edilen Cezanın Dikkate Alınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )

• YAĞMA ( Lehe Yasa Belirlemesini İçtimalı Cezalar Üzerinden Değil Her Bir Suç Açısından Ayrı Ayrı Ele Alarak Ceza Miktarı İtibarıyla 5237 S. TCY’nı Lehe Yasa Olarak Belirleyen ve Bu Yasaya Göre Verdiği Cezaları 765 S. TCY’nın 71 ve 77. Md.lerine Göre Toplayarak Belirleyen Yerel Mahkeme Hükmünün İsabetli Olduğu )DEVAMI

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: