5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Şerhleri

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125

Hakaret

(1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 125.– Madde metninde hakaret suçu tanımlanmıştır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır.DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/4-850

K. 2012/1828

T. 31.10.2012

• HAKARET ( Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda Bulunan Mağdurların Hükümlüden Atölyeyi Boşaltmasını İstedikleri/Hükümlünün Reddederek Katılanlara ” …Şerefsizler” Dediği – Suçun Oluştuğu )

• SANIK BEYANI ( Hükümlü Olan Sanığın Katılanlara “…Şerefsizler” Dediği/Tutanak Tutulduğu – Taraflar Arasında Husumet Bulunmadığı/Cezadan Kurtulmaya Dayalı Sanık Beyanına Göre Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• HÜKÜMLÜNÜN CEZAEVİNDE HAKARET SUÇUNU İŞLEMESİ ( Katılanlara “…Şerefsizler” Dediği/Tutanak Tutulduğu – Taraflar Arasında Husumet Bulunmadığı/Cezadan Kurtulmaya Dayalı Sanık Beyanına Göre Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN HAKARET FİİLİ ( Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda Bulunan Mağdurların Hükümlüden Atölyeyi Boşaltmasını İstedikleri/Hükümlünün Reddederek Katılanlara ” …Şerefsizler” Dediği – Suçun Oluştuğu )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/4-301

K. 2012/1800

T. 9.10.2012

• İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMİNİN HAKARET FİİLİNİ İŞLEYİP İŞLEMEDİĞİ ( Şikayetçi Vekili Sıfatıyla Celseye Yetki Belgesi İle Katılma Talebinde Bulunan Avukat İle Hakim Arasında Çıkan Anlaşmazlıkta Hakimin Suçu İşleyip İşlemediğinin Belirlenemediği – Beraat Kararı Verileceği )

• HAKARET ( Şikayetçi Vekili Sıfatıyla Celseye Yetki Belgesi İle Katılma Talebinde Bulunan Avukat İle Hakim Arasında Çıkan Anlaşmazlıkta Hakimin Suçu İşleyip İşlemediğinin Belirlenemediği – Beraat Kararı Verilmesi Gereği )

• YARGILAMA GİDERİ ( Hakaret – Beraat Eden Sanığın Kendisini Vekille Temsil Ettirmesi Durumunda Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )

• ŞİKAYETÇİ VEKİLİNİN HAKİME HAKARET DAVASI AÇMASI ( Avukat İle Hakim Arasında Çıkan Anlaşmazlıkta Hakimin Suçu İşleyip İşlemediğinin Belirlenemediği – Beraat Kararı Verileceği )DEVAMI

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/26823

K. 2013/7033

T. 3.4.2013

• CUMHURİYET SAVCISINA HAKARET ( “Sen Benim İfademi Ayakta Almakla Komplekslerini mi Tatmin Ediyorsun Benim İfademi Neden Ayakta Aldın da Arkadaşımın İfadesini Oturarak Aldın Tutanak Tutmak İçin Kırk Takla Atıyorsun” Biçimindeki Sözleri – Yakınanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte Olduğu )

• HAKARET ( C. Savcısına “Sen Benim İfademi Ayakta Almakla Komplekslerini mi Tatmin Ediyorsun Benim İfademi Neden Ayakta Aldın da Arkadaşımın İfadesini Oturarak Aldın Tutanak Tutmak İçin Kırk Takla Atıyorsun” Biçimindeki Sözleri )

• SAVCIYA HAKARET ( “Sen Benim İfademi Ayakta Almakla Komplekslerini mi Tatmin Ediyorsun Benim İfademi Neden Ayakta Aldın da Arkadaşımın İfadesini Oturarak Aldın Tutanak Tutmak İçin Kırk Takla Atıyorsun” Biçimindeki Sözlerinin Mahkumiyeti Gerektirdiği )DEVAMI

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: