” 66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ” kitapçığı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

66Soruda

ANAYASA MAHKEMESİNE

Bireysel Başvuru

Dr. Hüseyin EKİNCİ            Dr. Musa SAĞLAM

T.C.

ANAYASA MAHKEMESİ

66 SORUDA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

Dr. Hüseyin EKİNCİ                    Dr. Musa SAĞLAM

Bu kitapçık Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyitarafından birlikte finanse edilen ve

Avrupa Birliği ile Avrupa KonseyininOrtak Programı olan

Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Projesi

kapsamında basılmıştır.  Projenin ihale makamı  Merkezi Finansve İhale Birimidir.

© Council of Europe/ Avrupa Konseyi, (2012)

© T.C. Anayasa Mahkemesi

Kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir, çoğaltılabilir.

Bu kitapçıkta  yer verilen görüş ve öneriler kitapçığın yazarlarının kişisel değerlendirmelerini yansıtmakta olup Anayasa Mahkemesini bağlamamaktadır.

Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde sözü edilen hukukî belgeler üzerinde Avrupa Birliğine veya Avrupa Konseyine üye devletlerin yönetimlerini,  Avrupa Birliğinin veya Avrupa Kon- seyinin yasal organlarını ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini  veya Avrupa Konseyi- nin uluslararası sözleşmelerine dayanılarak tesis edilmiş herhangi bir kurumu bağlayıcı nitelikte resmî yorumlar yapıldığı anlamı çıkarılmamalıdır.

Kapak Tasarım: Tayfun Medya

Baskı: Şen Matbaa

Özveren Sk. No: 25/B Demirtepe  – Ankara

0312 229 64 54  •   www.senmatbaa.com

 İÇİNDEKİLER

Önsöz ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

I. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bireysel başvuru nedir? ……………………………………………………………………………………… 9

2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? …………………………………………….. 9

3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? ………………………….10

4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna neden ihtiyaç duyulmuştur? ………10

5. Bireysel başvuruyla  ilgili hukuki düzenlemeler nerelerde bulunmaktadır?…….12

II. ANAYASA  MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

6. Bireysel başvuruya konu edilebilecek temel haklar nelerdir?…………………….12

7. Hangi tür kamu gücü işlemleri aleyhine bireysel başvuru yapılabilir? ……..13

8. Genel düzenleyici işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi? ……….13

9. Genel işlemler haricinde hangi işlemler bireysel başvuru kapsamı dışında

bırakılmıştır?…………………………………………………………………………………………………………..14

10. Herkes bireysel başvuru yapabilir mi? …………………………………………………………14

11. Yabancı ülke vatandaşlarına da bu hak tanınmış mıdır? …………………………..14

12. Tüzel kişiler bireysel başvuru yapabilir mi? …………………………………………………15

13. Mahkemenin yer bakımından yetkisi nedir? ………………………………………………15

III. ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURULARI İNCELEYEN BİRİMLER

14. Anayasa Mahkemesinin oluşumu nasıldır?…………………………………………………15

15. Bireysel başvurular Anayasa Mahkemesinde hangi organlar tarafından

incelemektedir?……………………………………………………………………………………………………..16

16. Genel Kurulun bireysel başvurulara ilişkin bir görevi var mıdır? ……………..16

17. Raportörlerin bireysel başvurudaki işlevi nedir?………………………………………..16

IV. BİREYSEL BAŞVURUNUN ŞEKİL ŞARTLARI

18. Bireysel başvurunun şekil şartları nelerdir?…………………………………………………17

19. Başvuru formu nereden ve nasıl temin edilebilir? ……………………………………..17

20. Başvuru yapılırken ya da başvurunun ilerleyen aşamalarında avukat tutulması zorunlu mudur? Mahkeme önünde başvurucuyu kimler temsil edebilir? ………………………………………………………………………………………………………………….17

21. Başvuru formuna hangi belgelerin eklenmesi gerekmektedir? ………………18

22. Başvuru formuna eklenmesi gerekli belgelere başvurucu erişemiyorsa ne

yapmalıdır? …………………………………………………………………………………………………………….18

23. Başvuru ile ilgili koşullarda sonraki aşamalarda herhangi bir değişiklik

olması hâlinde başvurucu ne yapmalıdır?…………………………………………………………19

24. Başvuruda kimlik gizli tutulabilir mi? …………………………………………………………..19

25. Başvuru harca tâbi midir? Ödeme gücü olmayanlar ne yapmalıdır? ………20

26. Başvuru formunda ya da eklerinde eksiklikler varsa başvuru hakkında ne tür bir işlem yapılmaktadır? …………………………………………………………………………………20

V. BİREYSEL BAŞVURUNUN MADDİ ŞARTLARI

27. Bireysel başvurunun maddi şartları nelerdir?……………………………………………..21

28. Güncel ve kişisel bir hakkın doğrudan etkilenmesi neyi ifade etmektedir?….21

29. İdari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmesi neyi ifade etmektedir?….22

30. Bireysel başvuruda öne sürülen temel hak ihlali iddiasının diğer yargı

mercileri önünde ileri sürülmesi gerekli midir? ………………………………………………..23

31. Başvurucunun olağan başvuru yollarını kullanmaması nedeniyle kesin

hüküm hâline gelen kamu işlemi aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi? .23

32. Başvurunun anayasal açıdan önem taşıması neyi ifade etmektedir? ……..24

VI. BİREYSEL BAŞVURUNUN SÜRESİ

33. Hangi tarihten itibaren Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir?25

34. Bireysel başvuru için bir süre sınırlaması var mıdır? Bu sürelerin başlangıcı

nedir? Ne zaman başvuru yapılabilir? ………………………………………………………………..25

35. Başvurucu mazereti nedeniyle belirtilen sürede başvurusunu

yapamamışsa, bunun telafisi mümkün müdür?……………………………………………….26

VII. BİREYSEL BAŞVURULARIN YAPILMASI

36. Bireysel başvuru nasıl yapılır? Mutlaka Anayasa Mahkemesine şahsen başvurulması mı gereklidir? ………………………………………………………………………………..26

37. Başvuru formunun teslim edildiği mahkemeler  ya da yurt dışı

temsilciliklerde ne gibi işlemler yapılmaktadır? ……………………………………………….27

38. Bireysel başvurunun posta yoluyla yapılması mümkün müdür? …………….27

39.Başvurucular Anayasa Mahkemesi ile yazışmalarını nasıl yapacaklardır?.27

40. Başvurucu, başvurusu ile ilgili olarak ilerleyen aşamalarda

bilgilendirilmekte midir? …………………………………………………………………………………….28

41. Başvurucu, hangi süreler içinde başvurusunun karara bağlanmasını

beklemelidir? …………………………………………………………………………………………………………28

VIII. BİREYSEL BAŞVURULARIN  İNCELENMESİ

42. Anayasa Mahkemesince bireysel başvuru çerçevesinde yapılacak incelemenin kapsamı nedir? ……………………………………………………………………………….29

43. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yeni bir itiraz ya da temyiz yolu mudur? ……………………………………………………………………………………………………………………29

44. Başvurunun idari yönden reddi nedir? Buna karşı itiraz mümkün müdür?…..30

45. Bireysel başvuruların Bölüm ve Komisyonlar arasında dağıtımı nasıl yapılır? 30

46. Bireysel başvuruların incelenme sırası nasıldır? …………………………………………30

47. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruların incelenmesinde resen bilgi ve

belge toplayabilir mi ve gerekli gördüğü kişileri dinleyebilir mi?………………….31

48. Anayasa Mahkemesi tanık dinleyebilir mi, bilirkişi atayabilir mi, keşif ya da duruşma yapabilir mi? ………………………………………………………………………………………….31

49. Bireysel başvurunun incelenmesinde Anayasa Mahkemesine ulaşan bilgi ve belgeler başvurucu ile paylaşılacak mıdır?…………………………………………………..32

50. Bireysel başvuru yapılması, başvuruya konu kamu işleminin infazını ya da

icrasını durdurur mu?……………………………………………………………………………………………32

51. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda tedbir kararı verebilmesinin şartları nelerdir? …………………………………………………………………………………………………….32

52. Anayasa Mahkemesi, AİHM önündeki başvurularda olduğu gibi dostane

çözüm yolunu kullanabilecek midir?………………………………………………………………….33

53. Davadan feragat mümkün müdür? Sonuçları nelerdir? ……………………………33

IX. ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURUDA VERDİĞİ KARARLAR

54. Bireysel başvuruya ilişkin verilebilecek kararlar nelerdir?…………………………33

55. Kabul edilebilirlik kararı ile esasa ilişkin karar arasındaki fark nedir?………34

56. Komisyonlarca kabul edilebilir bulunan başvuru hakkında sonradan

kabul edilemezlik kararı verilebilmesi mümkün müdür?………………………………..34

57. Bireysel başvuruda düşme kararı verilebilir mi? …………………………………………34

58. Anayasa Mahkemesi esasa ilişkin hangi kararları verebilir ve bu kararların özelliği nedir?…………………………………………………………………………………………………………35

59. Bölümlerce verilen bir hakkın ihlal edildiği yönündeki kararın sonuçları

nelerdir? ………………………………………………………………………………………………………………….35

60. Kararlar kimlere tebliğ edilmektedir?…………………………………………………………..36

61. Hangi kararların yayımlanması gereklidir? ………………………………………………….36

62. Mahkeme kararlarına karşı itiraz imkânı var mıdır? Bu kararlar bağlayıcı

mıdır? ………………………………………………………………………………………………………………………36

63. Bireysel başvuru hakkının kötüye kullanımı hâlinde bir yaptırım uygulanmakta  mıdır? ……………………………………………………………………………………………37

X. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA  MAHKEMESİ  İLİŞKİSİ

64. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesine başvuru yolunu kapatmakta  mıdır?………………………………………….37

65. Bireysel başvuru yargılama sürelerini uzatmakta mıdır, yargı kararlarının

kesinleşmesinde gecikmelere neden olacak mıdır? ………………………………………..38

66. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları incelerken Anayasa’yı mı yoksa

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni mi esas alacaktır?…………………………………….39

ÖNSÖZ

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12 Eylül 2010 tarihinde  yapılan referandumla  kabul edilmesiyle hukuk sistemimize girmiş yeni bir hak arama yoludur. Yeni ol- masının yanında hem mevcut idari ve yargısal hak arama yollarından hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen bireysel başvuru me- kanizmasından farklılıklar içermesi bu yolun tanıtılmasını daha da önemli hale getirmektedir. Bu nedenle 23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya baş- layacak olan bireysel başvuruya ilişkin kapsamlı ve nesnel bilgiler sunmak için “66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” kitapçığı hazırlan- mıştır.

Bu kitapçık; Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapacak kişiler ile onlara hukuki destek sağlayacak avukatlar yanında bu alanda temel bil- gilere erişmek isteyen herkese yönelik olarak kaleme alınmıştır. Kitapçık- ta, ilgililerin başvuru  konusunda karşılaşabilecekleri düşünülen sorunlar sorularla formüle edilerek bunlara  cevap verilmeye çalışılmıştır. Böylece en azından başlangıçta ortaya çıkacak bazı tereddütlerin mümkün olduğu ölçüde giderilmesi hedeflenmiştir. Kuşkusuz bireysel başvuru uygulanma- ya başlandığında yeni soru ve sorunlar ortaya çıkabilecektir. Bunların çö- zümü ise Anayasa Mahkemesinin içtihadı ile sağlanacaktır.

“66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” kitapçığında soru- lar, metnin  daha anlaşılır kılınması ve sorulara erişimi kolaylaştırmak için

10 başlık halinde  gruplandırılmıştır: İlk olarak bireysel başvuruya  ilişkin genel açıklamaları içeren sorulara (I) yer verilmiştir. Daha sonra Anayasa Mahkemesinin kişi, yer, zaman ve konu bakımından yetkisi (II) ile Mahke- mede  bireysel başvuruyu  inceleyen birimleri tanıtan  sorular (III) sıralan- mıştır. Bireysel başvurunun şekli (IV) ve maddi şartları (V) ile başvuru sü- resine ilişkin sorular (VI) ise izleyen başlıklarda ele alınmıştır. Mahkemeye başvuruların nasıl yapılacağı (VII) ve bunların Mahkemede  hangi usuller izlenerek inceleneceğinin açıklandığı soruları (VIII) içeren başlıkların ar- dından ise Mahkemenin verdiği kararlar ve sonuçlarına ilişkin sorular (IX) bir araya getirilmiştir. Son olarak ise Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İn- san Hakları Mahkemesi ilişkisine dair soruların toplandığı  bölüm (X) yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesine  bireysel  başvurunun tanıtılmasında  yararlı olacağına inandığımız bu kitapçığın hazırlanması sürecinde görüş ve öne- rileri ile katkıda bulunanlara  minnettarlığımızı belirtmek isteriz.

Dr. Hüseyin EKİNCİ                          Dr. Musa SAĞLAM

8

I. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bireysel başvuru nedir?

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle  ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yolu olarak tanımlanabilir.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması ile 1982 Anayasası’nın yargıya ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler içeren 5982 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Bu değişiklikler içinde en dikkat çekenler- den biri de 1960’lı yıllardan beri ülkemizde tartışılan bireysel baş- vuru hakkının yeni bir hak arama  yolu olarak hukuk düzenimize girmesidir.

Bundan böyle kişiler, Anayasa’da güvence  altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsa- mındaki birinin ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirler.

2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir?

Bireysel başvuru yolunun temel niteliklerinin şu şekilde sıralanma- sı mümkündür:

a.    Bireysel başvuru, Anayasa’da belirtilen hakları ihlal edilenlere tanınan özel bir hak arama yolu olup diğer hak arama yollarına göre yöntemi ve sonuçları itibarıyla farklı yönleri bulunmakta- dır.

b.    Bireysel başvurunun varlık nedeni,  Anayasa’da güvence  altına alınan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesini önlemek; ih- lal gerçekleşmişse ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır.

c.    Bireysel başvuru kural olarak kamu gücü işlemlerine karşı yapı- lır. Dolayısıyla  bireysel başvuruda  kamu gücü karşısında koru- masız durumdaki bireyin haklarının garanti altına alınması te- mel amaçtır.

ç.    Bireysel başvuru, ikincil nitelikte bir kanun yoludur. İnsan hak- ları ihlallerinin önlenmesi, öncelikle tüm idare ve yargı mercile- rinin görevidir. Zira idare ve yargı mercileri bireysel hak ihlalle- rinin önlenmesinde daha etkin konumdadırlar. Bu nedenle  söz konusu şikâyetlerin Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmesin- den önce ilgili mercilerin bu ihlalleri gidermeleri beklenir.

d.    Bireysel başvuru, ek bir istinaf ya da temyiz yolu da değildir.

Kanun yolunda ortaya çıkan her türlü hukuka aykırılığın gide- rilmesi değil, ancak Anayasa’da işaret edilen haklardan birinin ihlali iddiası, bireysel başvuruya konu olabilmektedir.

3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? Bireysel başvuru kurumu, uygulama kapsamı ülkeden ülkeye farklı- lık gösterse  de başta Almanya, Avusturya, İspanya, Macaristan, Po-

lonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, İsviçre, Belçika, Rusya,

Meksika, Brezilya, Arjantin ile diğer Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda  ve Güney Kore gibi 40’tan fazla ülkede uygulanmaktadır.

Anglo-Amerikan hukukunda  teknik anlamda  bireysel başvuru  ku- rumu olmasa da, “writ of certiorari, writ of mandamus  veya writ of prohibition” adı verilen kanun yolları bireysel başvuruyla benzer iş- levlere sahiptirler.

4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna neden ihtiyaç duyulmuştur?

Bireysel başvuru kurumunun  kabul edilmesindeki en önemli amaç, temel hak ihlallerinin iç hukukta ortadan kaldırılması ve buna bağlı olarak ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvuruların sayısının azaltılmasıdır.

Ülkemiz AİHS’ye 1954 yılında taraf olmuş, AİHM’e bireysel başvuru yolunu 1987’de AİHM’in zorunlu yargılama yetkisini ise 1990’da ka- bul etmiştir. AİHM önünde ülkemiz aleyhine açılmış 2011 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 20 bin civarında dava derdest  bulunmaktadır. Bu başvuruların büyük bir kısmı yargının işleyişiyle ilgilidir.

Avrupa Konseyine üye diğer ülkelerin istatistiklerine bakıldığında, iç hukukunda  etkin bireysel başvuru  yolu bulunan  ülkeler aleyhi- ne açılmış AİHM önünde çok az sayıda dava olduğu görülmektedir. Yine AİHM tarafından  bu ülkeler aleyhine verilen ihlal kararları az sayıdadır (Almanya ve İspanya örnekleri).

Avrupa Konseyinin çeşitli organları da Sözleşme’nin iç hukukta uygu- lanmasını sağlamaya yönelik mekanizmaları kurmaları yönünde taraf devletlere yükümlülüklerini hatırlatmaktadır. Avrupa Konseyi Bakan- lar Komitesinin 2004(6) sayılı Tavsiye Kararında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki dava yükünün azaltılabilmesi için bireysel başvuru yönteminin iç hukukta tanınmasının gerekliliğine değinilmiştir.

Bu kapsamda 19 Şubat 2010 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Ko- mitesi tarafından kabul edilen Interlaken Deklarasyonu ile taraf dev- letler iç hukuklarında Sözleşme’yi uygulayıcı ve temel hak ihlallerini etkin bir şekilde ortadan  kaldıracak mekanizmaları en kısa sürede kurma taahhüdünde bulunmuşlardır.

Öte yandan Venedik Komisyonunun 85. Genel Kurul toplantısında kabul edilen Anayasa Yargısına Bireysel Erişime İlişkin Rapor’un 82. paragrafında  bu  etkili mekanizmalardan en önemlisinin  anayasa mahkemelerine bireysel başvuru  hakkının tanınması  olduğu  vur- gulanmaktadır.

Ülkemizde Anayasa Mahkemesi tarafından 2004 yılında hazırlanan ve bireysel başvuruyu da içeren anayasa değişikliği önerisi, Venedik Komisyonu tarafından  29.06.2004 tarihli ve 296/2004 sayılı görüş ile olumlu bulunmuştur. Ayrıca Venedik Komisyonu 18 Ekim 2011 tarihli ve 612/2011 sayılı görüşü ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi- nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’u değerlendir- miş ve bireysel başvuru ile ilgili düzenlemelerin diğer Avrupa ülke- lerinde zaten bilinen örnekleri takip ettiğini ve Avrupa standartları- na uygun olduğunu tespit etmiştir.

Dolayısıyla Avrupa Konseyi kurumları açısından esas olan taraf dev- letlerin iç hukuklarında insan hakları ihlallerini giderici mekanizma- ları oluşturmalarıdır. Anayasa Mahkemesine  tanınan  bireysel baş- vuru, kuşkusuz bu mekanizmalardan en önemlisidir.

Ayrıca bireysel başvuru, ülkemizde insan haklarının etkin bir şekilde korunması suretiyle hukuk ve demokrasi standartlarının  yükseltil- mesine imkân sağlayacaktır.

5. Bireysel başvuruyla ilgili hukuki düzenlemeler nerelerde bulunmaktadır?

Bireysel başvuru 12 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen referandumla kabul edilen 5982 sayılı Kanun’un 1982 Anayasası’nın 148. ve149. maddelerinde yaptığı değişiklikler ve Anayasa’nın Geçici 18. mad- desi hükümleri ile hukuk sistemimize girmiştir.

30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un özellikle 45 ilâ 51. maddeleri bu Anayasa hükümlerini daha  somut  hâle getiren  düzenlemelere yer vermektedir.

12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ana- yasa Mahkemesi İçtüzüğü de bireysel başvurunun işleyişi konusun- da oldukça ayrıntılı hükümler içermektedir.

II. ANAYASA  MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

6. Bireysel başvuruya konu edilebilecek temel haklar nelerdir?

Bireysel başvuru, Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerin- den Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna  ek Türkiye’nin taraf olduğu  Protokoller kapsamındaki  herhangi  birinin kamu gücü ta- rafından ihlalinden dolayı mağdur  olduğunu iddia eden  kişiler ta- rafından yapılabilir.

Örneğin yaşama hakkı, işkence ve eziyet yasağı, zorla çalıştırma ya- sağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, hak arama hürriyeti, suç ve cezaların kanuniliği, özel hayata, aile hayatına, konut ve haberleşmeye say- gı, düşünce, din ve vicdan hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, toplantı ve örgütlenme hürriyeti, mülkiyet hakkı, serbest

seçim hakkı, temel  hak ve hürriyetlerin korunması, eğitim ve öğ- retim hakkı ve ödevi, eşitlik ve etkili başvuru  hakkı bu kapsamda sayılabilecek haklardandır.

7. Hangi tür kamu gücü işlemleri aleyhine bireysel başvuru yapılabilir?

Bireysel başvuru  ihlale neden  olduğu  ileri sürülen kamu gücü iş- lemleri aleyhine  yapılabilir. Bireysel başvuru  konusu  kamu  gücü davranışı bir eylem ya da işlem şeklinde olumlu bir davranış olabi- leceği gibi, yapılması gereken bir işlem ya da eylemin yapılmaması biçiminde olumsuz bir davranış da olabilecektir.

Kamu gücünün ihmali nitelikteki işlemlerinin bireysel başvuruya konu edilebilmesi, ancak kamu organlarının bir işlemde bulunma zorunluluğunun olduğu hâllerde mümkün olabilecektir.

Öte yandan bireysel başvuruya konu olabilecek olan işlemler, birey- ler bakımından  bağlayıcı ve emredici kamu gücü işlemleridir. Baş- vuru konusu olabilecek işlemin bireyin temel anayasal hakkını ihlal etmesi  gerekeceğinden, bağlayıcı nitelikte olmayan işlemler (örn. genel direktifler, kurum içi görüş bildirimleri, bilirkişi raporları, öneri ya da tavsiyeler vs.) bireysel başvuru konusu edilemez.

8. Genel düzenleyici işlemler aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi?

Yasama işlemleri (kanun, içtüzük vb.) ile idarenin düzenleyici işlem- leri (tüzük, yönetmelik vb.) doğrudan bireysel başvuruya konu edi- lemez.

Ancak bu durum, yasama işlemi ya da düzenleyici işlemin kişiye uy- gulanması ve bunun  da bir hak ihlaline yol açması hâlinde söz ko- nusu uygulama işlemi aleyhine bireysel başvuru yapılmasına engel oluşturmamaktadır.

9. Genel işlemler  haricinde  hangi işlemler  bireysel  başvuru kapsamı dışında bırakılmıştır?

Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasa’nın yargı denetimi  dışın- da bıraktığı işlemler aleyhine hiçbir şekilde bireysel başvuru yapı- lamaz. Bu açıdan  Anayasa Mahkemesinin  yaptığı denetimin  türü önemli değildir. Anayasa Mahkemesinin kararı, ister Yüce Divan sı- fatıyla hareket ederken isterse siyasi partilerin anayasallık veya malî denetimi  çerçevesinde  verilsin, bireysel başvuruya konu yapılması mümkün değildir.

Öte yandan Cumhurbaşkanının  tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Askeri Şuranın terfii işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle  emekliye ayırma işlemleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararları gibi Anayasa’nın açıkca yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne  getirilmesi imkânı olmayan iş- lemlerdir.

10. Herkes bireysel başvuru yapabilir mi?

Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’a göre, kamu gücünün bir işlemi nedeniyle “Ana- yasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin” ihlal edil- diğini iddia eden “herkes” bireysel başvuru hakkına sahiptir. Ancak “herkes” ifadesinin bireysel başvurunun niteliğinden  kaynaklanan bazı sınırları vardır ve Kanun bu konuya açıklık getiren bir düzenle- me yapmıştır.

11. Yabancı ülke vatandaşlarına da bu hak tanınmış mıdır? Yabancılar için başvuru hakkı sadece  yabancılara tanınan  haklarla sınırlı olarak kabul edilmiştir: “Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan

haklarla  ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz”.

Bu nedenle  salt Türk vatandaşlarının  sahip olduğu seçme ve seçil- me hakkı gibi konularda yabancıların yaptığı başvurular reddedilir. Bununla birlikte yabancılar, örneğin yaşama hakkı ya da işkence ve eziyet yasağının kamu gücünün işlemleri nedeniyle ihlal edildiğini

iddia ederek Anayasa Mahkemesine başvurabilirler. Öte yandan ya- bancılara sınırlı biçimde tanınmış  haklar bakımından  ise (toplantı ve gösteri yürüyüşü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü vb.) ancak hu- kukun kendilerine tanıdığı sınırlar çerçevesinde bireysel başvuruda bulunulabilmesi mümkündür.

12. Tüzel kişiler bireysel başvuru yapabilir mi?

Özel hukuk tüzel kişileri örgütlenme hürriyeti veya hak arama hürri- yeti bağlamında sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği ge- rekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir. Bunların kendi üyelerinin haklarını savunmak amacıyla başvuruda bulunmaları kabul edilme- miştir. Kamu gücünün sağladığı ayrıcalık ve yükümlülükleri kulla- nan kamu tüzel kişilerine ise bireysel başvuru hakkı tanınmamıştır.

13. Mahkemenin yer bakımından yetkisi nedir?

Bireysel başvuruya  konu  işlemin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik yetkisini kullandığı coğrafi alanlardaki kamu gücü işlemi olması gerekir. Türkiye’nin tanıdığı bir başka devletin egemenlik ala- nı içinde o devletin kamu gücü işlemleri nedeniyle haklarının ihlal edildiğini ileri sürenler Anayasa Mahkemesine başvuru yapamazlar.

III. ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURULARI  İNCELEYEN BİRİMLER

14. Anayasa Mahkemesinin oluşumu nasıldır?

Anayasa Mahkemesi; Genel Kurul, iki Bölüm ve altı Komisyondan oluşmaktadır.  Genel Kurul 17 üyeden  kuruludur, başkan ve en az oniki üye ile toplanır ve kural olarak katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Bölümler, başkanvekilleri hariç yedi üyeden  oluşur, başkanvekili başkanlığında en az dört üye ile toplanır ve katılanların salt çoğun- luğu ile karar alır.

Komisyonlar  iki üyeden oluşur, iki üye ile toplanır ve oybirliği ile ka- rar alırlar.

15. Bireysel başvurular Anayasa Mahkemesinde hangi yargısal organlar tarafından incelemektedir?

Kural olarak Anayasa Mahkemesinde  bireysel başvuruların  kabul edilebilirlik incelemesi ikişer üyeden  oluşan Komisyonlar; esas in- celemesi ise bir başkanvekili başkanlığında  dört  üye ile toplanan Bölümlerce yapılmaktadır.

Bununla beraber  Bölümler, bazı hâllerde başvuruların kabul edile- bilirliği konularında  incelemede bulunmaya  yetkilidirler. Bölümle- rin kabul edilebilirlik ve esas incelemesini birlikte yapabilmeleri de mümkündür.

16. Genel Kurulun bireysel başvurulara ilişkin bir görevi var mıdır?

Genel Kurulun bireysel başvuruların kabul edilebilirlik ve esasının karara bağlanmasında herhangi  bir görevi bulunmamaktadır. Ge- nel Kurulun bireysel başvuruya ilişkin tek yetkisi, Bölümlerin birey- sel başvurulara ilişkin verdiği kararlar arasındaki içtihat farklılıklarını karara bağlamaktır.

17. Raportörlerin bireysel başvurudaki işlevi nedir?

Komisyonlarda ve Bölümlerde görevlendirilen raportörler, Kanun’da ve İçtüzük’te gösterilen  bireysel başvuruya ilişkin görevleri yapar- lar. Bireysel başvurunun kabul edilebilirliği veya esasına ilişkin karar taslaklarını hazırlarlar ve bu  taslakların görüşüldüğü toplantılara katılırlar.

Bireysel başvuru raportörleri, başvurularla ilgili dosyalara dâhil edil- mesi gerekli görülen  bilgi ve belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlar- dan  istenmesine ilişkin yazışmaları yürütürler. Gerekli tebligatları yaptırır ve takip ederler.

Başkanın onayı ile Bölüm Başkanları tarafından bireysel başvuru ra- portörlerine gerektiğinde yapılması istenen görevin kapsamı ve ni- teliği de gösterilmek suretiyle tanık veya uzman dinleme ve benzeri görevler verilebilir.

IV. BİREYSEL BAŞVURUNUN ŞEKİL ŞARTLARI

18. Bireysel başvurunun şekil şartları nelerdir?

Bireysel başvuruların Bireysel Başvuru Formu kullanılarak veya baş- vuru formunda  bulunması  gereken  bütün  bilgileri içeren ve aynı formatta  olan bir dilekçeyle yapılması zorunludur. Bu formda iste- nen bilgiler, tam ve okunaklı bir şekilde doldurulmalı ve başvurucu tarafından imzalanmalıdır. Başvurucunun şayet bir avukatı ya da ka- nuni temsilcisi varsa form bunlar tarafından imzalanır.

Form, sadece  başvurunun esasına  yönelik ve başvurunun karara bağlanmasında zorunlu olan özlü bilgileri içermeli ve form toplam- da ekleri hariç 10 sayfayı geçmemelidir. Sayfa sayısı belirtilenden fazla ise başvurucunun ayrıca başvuru  formuna “Açıklamalar” kıs- mının en fazla 10 sayfalık bir özetini eklemesi gerekir. 10 sayfalık özetin eklenmemesi bir eksiklik olduğundan verilen süreye rağmen giderilmemesi hâlinde başvurunun reddi kararı verilebilecektir.

Öte yandan  başvuru  formuna  İçtüzüğün  59. maddesinde sayılan belgeler ya da onaylı örneklerinin, dosyanın içeriği gerektirdiğinde, eklenmesi gerekir.

Son olarak başvuru  formuna  ek sunulan  belgelerin  tarih  sırası- na  göre  numaralandırılarak, her  bir belgeyi  tanımlayıcı başlıklar hâlinde dizi pusulasına bağlanması gerekir.

19. Başvuru formu nereden ve nasıl temin edilebilir?

Başvuru formu, 12/7/2012  tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Anayasa Mahkemesi  İçtüzüğü  Ekinde mevcuttur. Bu formun bir örneği ve formun doldurulmasına ilişkin “Bireysel Baş- vuru Formu Kılavuzu”, Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde de (www.anayasa.gov.tr) bulunmaktadır.

20. Başvuru yapılırken ya da başvurunun ilerleyen aşamalarında avukat tutulması zorunlu mudur? Mahkeme önünde başvurucuyu kimler temsil edebilir?

Bireysel başvuruda  ilke olarak başvurunun bizzat başvurucu  tara-

fından yapılması ve yürütülmesi esası benimsenmiştir. Başvuru ya- pılırken veya incelemenin  ilerleyen aşamalarında  avukat tutulması mümkün ise de bu konuda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Avu- kat aracılığıyla yapılan başvurularda,  buna  ilişkin vekâletnamenin başvuru ekinde sunulması şarttır.

Başvurunun, kanuni temsilci tarafından da bu konudaki yetki belge- si sunulmak suretiyle yapılabilmesi ve yürütülmesi de mümkündür.

Başvurucunun avukatı ya da kanuni temsilcisi varsa onunla yapılan yazışmalar ya da ona yapılan tebligatlar başvurucuya yapılmış sayılır.

21. Başvuru formuna hangi belgelerin eklenmesi gerekmektedir?

Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin asılları ya da onaylı örnekle- rinin eklenmesi gerekmektedir. Belgelerin asıllarının gönderilmesi hâlinde bunlar başvurucuya iade edilmeyecektir:

a. Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda başvurucuyu temsile yetkili olunduğuna dair belge.

b. Harcın ödendiğine dair belge.

c. Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi.

ç. Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi.

d. Nihai karar ya da işlem tebliğ edilmişse tebellüğ belgesi. e. Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri.

f.  Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler.

g. Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler.

Sunulacak belgeleri birbirine tutturmak  için zımbalanmaması,  ya- pıştırılmaması ya da bağlanmaması gerekir. Tüm sayfalar sırasına göre numaralandırılmalıdır.

22. Başvuru formuna eklenmesi gerekli belgelere başvurucu erişemiyorsa ne yapmalıdır?

Başvurucu  ihlal iddiasına  dayanak  gösterdiği   belgeleri  başvuru formu ekinde sunmakla yükümlüdür. Ne var ki, başvurucunun da-

yandığı belgeler bir resmî kurumun elinde bulunuyor ve başvurucu bunları temin için her türlü hukuki girişimlerini yapmasına rağmen bu bilgi ya da belgeler kendisine verilmiyorsa, başvurucunun bun- lara erişememe  nedenlerini  delilleri ile birlikte formda  belirtmesi gerekmektedir. Mahkeme, başvuruyu  sonuçlandırmak  için belirti- len bilgi ya da belgelerin temin ve incelenmesinin gerekli olduğuna karar verdiği takdirde ilgili kurum ya da kuruluştan söz konusu bilgi ve belgeleri resen talep edebilir.

23. Başvuru ile ilgili koşullarda sonraki aşamalarda herhangi bir değişiklik olması hâlinde başvurucu ne yapmalıdır?

Başvuru formu ve eklerinde sunulan hususlara ilişkin sonraki aşa- malarda değişiklikler ortaya çıktığında ya da tamamen yeni bir du- rum belirdiğinde başvurucunun bu hususu en kısa sürede Anayasa Mahkemesine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

Sonradan  meydana  gelen  değişikliklerin Anayasa Mahkemesine

bildirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk başvurucuya aittir.

24. Başvuruda kimlik gizli tutulabilir mi?

Mahkemeye  yapılan  başvuru  belgelerinde başvurucunun kimlik bilgilerini gizlemesi mümkün  değildir. Bu şekilde yapılan başvu- rular, başvuru  koşullarını karşılamadıkları gerekçesiyle kayda dahi alınmayacaktır.

Ancak, başvurucunun daha  sonraki aşamalarda  yalnızca kamuya açık olan  belgelerde kimliğinin gizli tutulmasını  talep  edebilme hakkı bulunmaktadır. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen başvuru- cunun bunu belirtmesi ve yargılamanın aleniyeti ilkesinin istisnası niteliği taşıyan bu talebinin  gerekçesini başvuru  formunda  bildir- mesi gerekmektedir. Bu talep  başvuruyu  karara bağlayacak  olan Komisyonlar ya da Bölümlerce değerlendirilecektir. Kimliğin saklı tutulması talepleri ancak istisnai durumlarda ve gerekçesi haklı bu- lunursa kabul edilecektir.

25. Başvuru harca tâbi midir? Ödeme gücü olmayanlar ne yapmalıdır?

Bireysel başvuru  harca tâbi olup Harçlar Kanunu’na bağlı tarifede belirtilen bireysel başvuru  harcının ilgili yerlere yatırılması gerek- mektedir.

Başvurucunun  söz konusu  harcı ödeme  gücünün bulunmaması hâlinde  adlî yardım talebinde  bulunması  mümkündür. Genel hü- kümlere göre bu konuya ilişkin talepler  başvuruların  kabul edile- bilirliği hakkında karar verecek Bölüm veya Komisyonlar tarafından hükme bağlanır.

Bölümler veya Komisyonlar, bu yöndeki talepleri değerlendirirken başvurucunun özellikle bireysel başvuruya konu olayla ilgili diğer yargılama safhalarında adli yardımdan yararlandırılıp yararlandırıl- madığını ve bu tür yardımdan yararlandırılmamış olması hâlinde ise geçen süre içinde ekonomik durumunda esaslı bir değişikliğin olup olmadığı gibi konuları dikkate alırlar. Bu nedenle  başvurucunun, daha önce adli yardımdan yararlandırılmamış ise, maddi durumun- daki esaslı değişikliği belgelendirmiş olması aranır.

Başvurucu, başvuru  harcını ödeyemeyecek durumda ise başvuru formunun  son sayfasındaki sonuç talepleri bölümünde durumunu belirterek, buna dayanak gösterdiği belgeleri forma eklemelidir.

26. Başvuru formunda ya da eklerinde eksiklikler varsa başvuru hakkında ne tür bir işlem yapılmaktadır?

Başvuru formu ve eklerinin Kanun ve İçtüzük’te belirlenen esaslara göre  eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Bireysel başvu- rular alındıktan sonra bu form ve ekleri Anayasa Mahkemesi ilgili birimlerince herhangi bir eksiklik bulunup  bulunmadığı  yönünden incelenir. Eksiklik tespit edilmesi hâlinde ise bu hususun tamamlan- ması veya giderilmesi için başvurucuya ya da varsa avukatına veya kanuni temsilcisine 15 günü geçmemek üzere süre verilir.

Bu süre içinde bildirilen eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde baş- vuru diğer hususlar yönünden incelenmeksizin idari yönden redde- dilir.

V. BİREYSEL BAŞVURUNUN MADDİ ŞARTLARI

27. Bireysel başvurunun maddi şartları nelerdir?

Bireysel başvurunun en önemli ve öncelikle üzerinde durulması ge- reken maddi şartları şunlardır:

a.  Başvurucunun güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilen- mesi.

b.  İhlalin ve sonuçlarının ortadan  kaldırılması için kanunlarda  ön- görülmüş  olan idari ve yargısal başvuru  yollarının tamamının başvurucu tarafından tüketilmesi.

c.  Başvurunun anayasal açıdan önem taşıması.

28. Güncel ve kişisel bir hakkın doğrudan etkilenmesi neyi ifade etmektedir?

Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir”. Bireysel başvuru yoluna, yalnızca temel hak- kın ihlalinden şahsen mağdur durumda bulunan kişi gidebilecektir. Dolayısıyla bireysel başvuru, bir yurttaş başvurusu (actio popularis) olarak tasarlanmamıştır. Çünkü yurttaş başvurusunda kişiler hakkı ihlal edilsin veya edilmesin bir kanunun anayasaya aykırılığı iddiası- nı anayasa mahkemeleri önüne taşıyabilmektedirler.

Doğrudanetkilenme” kavramı ile temel hak ihlalinin bireysel baş- vuruya konu olan eylem veya işlem tarafından  gerçekleştirilmesi, başka bir karara veya işleme gerek kalmaksızın onun  başvuranın bir hakkını etkiliyor olması anlatılmaktadır. Bu ilkenin uygulanması, başvuru  konusu  bireysel işlemle doğrudan ilgili olmayan kişilerin başvurularının  kabul edilemez  bulunarak  reddedilmesi  sonucunu doğuracaktır.

Bireysel başvurunun kabulünde  itiraz edilen işlemin başvuruda bu- lunanın temel anayasal haklarından birine zarar vermiş olması “kişi- sel bir hakkın … etkilenmesi” şartını ifade etmektedir. Bu ilkenin bir sonucu olarak özel hukuk tüzel kişilerinin (dernek, meslek örgütleri vb.) yalnızca tüzel kişiliğe ait hakların ihlal edildiği gerekçesi ile baş- vuruda bulunabileceği esası getirilmiştir.

Hak ihlalinin temelinde bulunduğu iddia edilen  işlemin başvuru anında mevcut olması, başvuru anında var olan bir tehlikeyi işaret etmesi şartı, “güncel … bir hakkın … etkilenmesi” olarak ifade edilir. Kişiler bu  bağlamda kendilerine  hiçbir zaman  uygulanmamış  ve uygulanma   ihtimali  olmayan  işlemleri bireysel  başvuru  konusu edemezler. Bu şart, aynı zamanda  Anayasa Mahkemesine, başvu- rucunun  bir hakkının ihlalinin güncelliğini her başvuruda  yeniden değerlendirme mecburiyetini de getirmektedir.

29. İdari ve yargısal başvuru yollarının tüketilmesi neyi ifade etmektedir?

Temel anayasal haklarından birinin ihlal edildiğini iddia eden  her- kes, ilk önce bu alanda asıl görevli olan diğer idari ve yargısal me- kanizmaları harekete  geçirecek ve burada  bir çözüm bulamaması hâlinde, iddiasını Anayasa Mahkemesi önüne  taşıyabilecektir. Bu nedenle kişilere bu yola başvurmadan önce ihlale neden olduğunu ileri sürdükleri işlem, eylem ya da ihmal için “kanunda öngörülmüş idarî ve yargısal başvuru yollarının tamamını” tüketmiş  olmaları zo- runluluğu getirilmiştir.

Kuşkusuz insan  hakları ihlallerinin önlenmesi  ve Anayasa’nın üs- tünlüğünün sağlanması  öncelikle yasama  organı,  idare  ve diğer yargı mercilerinin görevidir. Zira yasama  organı, idare ve olağan yargı mercileri bireysel hak ihlallerinin önlenmesinde daha  etkin konumdadırlar. Söz konusu şikâyetlerin Anayasa Mahkemesine in- tikal ettirilmesinden önce  ilgili mercilerin bu ihlalleri gidermeleri beklenmektedir. Örneğin, yurdun bir köşesinde gözaltına alınan bir vatandaşa kötü muamele yapılmaması öncelikle oradaki memurun, karakol amirinin, mülki idare amirinin; böyle bir muamele söz konu- suysa soruşturulması Cumhuriyet savcısının, yargılamanın yapılarak ihlalin ve sonuçlarının ortadan  kaldırılması da ilk derece, istinaf ve temyiz mahkemelerinin görevidir. Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra dahi ihlal ve sonuçları ortadan kaldırılamamışsa bireysel baş- vuru en son, nihai çare olarak devreye girecektir.

Kanun yollarının tüketilmesi  şartı, bireysel başvuruda  “kanun yol- larında gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz” hükmü ile birlikte ele alındığında,  bireysel başvurunun istinaf ve temyiz

benzeri veya onların uzantısı bir başvuru yolu olmadığı ortaya çık- maktadır. Anayasa Mahkemesi, sadece bir hak ve özgürlük ihlali id- diasını spesifik anayasa hukuku bağlamında incelemektedir. Diğer bir anlatımla Anayasa Mahkemesi somut olaya salt anayasa hukuku açısından bakar ve bir temel hakkın ihlalinin söz konusu olup olma- dığını inceleyerek gereken kararı verir.

30. Bireysel başvuruda öne sürülen temel hak ihlali iddiasının diğer yargı mercileri önünde ileri sürülmesi zorunlu mudur? Bireysel başvuru, ikincil derecede ve istisnai bir hak arama yoludur.

Kişiler, hak ihlali iddialarını öncelikle ilk derece  mahkemeleri  ve

yüksek mahkemeler  önünde ileri sürmüş olmalıdırlar. Diğer yargı organları önünde hak ihlali iddialarının karşılık görmemesi  hâlinde kişiler ancak bu yola başvurabilirler. Bu nedenle diğer yargı mercile- rine bu hak ihlali iddialarını değerlendirme ve gerektiğinde ihlalin sonuçlarını giderme imkânı tanınmaksızın yapılacak bireysel başvu- ru reddedilecektir.

Diğer yargı mercileri önünde usulüne uygun biçimde ileri sürülme- yen bir ihlal iddiasının bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne getirilmiş olması hâlinde Mahkeme, bu konudaki başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bula- cak ve işin esasını incelemeksizin bu gerekçelerle reddedecektir.

31. Başvurucunun olağan başvuru yollarını kullanmaması nedeniyle kesin hüküm hâline gelen kamu işlemi aleyhine bireysel başvuru yapılabilir mi?

Başvurucunun ihlalin giderilmesi için kendisine tanınan  bütün imkânları kullanmadan  ve diğer yargı organlarına  ihlalin ortadan kaldırılması fırsatını tanımadan ihlal iddiasını Anayasa Mahkemesi önüne getirebilmesi mümkün değildir. Aksine bir durumun  kabulü bireysel başvurunun ikincil niteliğiyle bağdaşmaz.

Ayrıca kişilerin bireysel başvurudan önce tüketilmesi gereken idari ve yargısal yollarla ilgili mevzuatın  öngördüğü usul hükümlerine, özellikle de sürelere, uygun  hareket  etmeleri gerekir. Eğer temyiz

veya itiraz süresine uymamasından dolayı bu yöndeki dilekçe daha önceki aşamalarda reddedildi ise kanun yollarını usulüne uygun şe- kilde tüketmeme nedeniyle bireysel başvuru da reddedilir.

32. Başvurunun anayasal açıdan önem taşıması neyi ifade etmektedir?

Kabul edildiği ülkelerde anayasa mahkemelerinin iş yükünün  çok büyük bir bölümünü bireysel başvuruların incelemesi oluşturmak- tadır. Bu yoğunluk nedeniyle anayasa mahkemeleri temel işlevlerini yerine getiremez hâle gelmişlerdir. Öte yandan anayasa mahkeme- lerinin önündeki bireysel başvuruların çok büyük çoğunluğu da on- ların daha  önce karar verip temel  ilkeleri belirlediği konulara iliş- kindir. Anayasa mahkemelerinin içtihadı karşısında aynı konunun tekrar eden başvurularla incelemeye sunulmaması doğal olarak beklenmektedir. Bu sorunla karşı karşıya kalan ülkelerden Almanya ve İspanya yeni bir kabul edilebilirlik kriteri olarak başvurunun ana- yasal önemini kabul etmişlerdir.

Anayasal önem kriteri de aslında temel hakları korumada  esas gö- revin genel mahkemelere ait olduğu fikrinde dayanağını bulur. Bir meselede  ortaya  çıkan anayasa  hukuku  sorununun çözümü  için doğrudan anayasa mahkemelerine başvurma  zorunluluğunun or- taya çıkmasını ifade eder. Bu kritere göre, anayasa  mahkemeleri belli bir konuda  kararını vermiş ve istikrarlı bir içtihat oluşturmuş ise diğer yargı mercilerinin buna uygun şekilde hareket ederek ön- lerindeki somut olayları çözmeleri gerekir. Başka bir anlatımla, diğer yargı mercilerinin anayasa ve anayasa mahkemesi kararına bakarak bir olayı anayasaya uygun olarak çözme imkânı olduğunda anayasa mahkemelerinin devreye girmemesi gerekir.

Bu ilkenin uygulanmasıyla birlikte Anayasa Mahkemesinin bireysel

başvuruları incelemesi aşağıdaki durumlara özgülenecektir:

a.  Bir olayın ortaya çıkardığı mesele hakkında Anayasa Mahkeme- sinin henüz bir karar vermemiş olması.

b. Her ne kadar daha  önceden verilmiş bir karar olsa da değişen şartlar nedeniyle Anayasa Mahkemesinin önceki içtihadını yeni- den ele alma, gözden  geçirme ihtiyacının ortaya çıkması, o me- sele hakkında yeni bir içtihat oluşturma gerekliliğini hissetmesi.

c. Anayasa Mahkemesinin  yerleşik içtihadına  rağmen  diğer yargı mercilerinin sistematik bir şekilde bu içtihadı göz ardı etmesi.

ç.  Başvuruya sebep olan ihlalin ciddi boyutta olması veya başvuru-

cuyu esaslı biçimde etkilemiş olması.

Anayasal önem kriteri ile Anayasa Mahkemesi, temel hakları koru- mada  esas görevin genel  mahkemelere ait olduğunu, kendisinin rolünün Anayasa’yı yorumlamak, temel ilkeleri belirlemek ve genel mahkemelerin bu konudaki uygulamasını gözetmek  olduğunu ke- sin bir şekilde belirtmektedir. Ayrıca bu kriter ile Mahkemenin ayrın- tılarla boğuşurken önemli meseleleri gözden  kaçırması ve iş yükü altında kilitlenerek başvuruları hiç veya zamanında inceleyememe- si riskleri de belli ölçüde azaltılmış olacaktır.

VI. BİREYSEL BAŞVURUNUN SÜRESİ

33. Hangi tarihten itibaren Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilir?

Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012 tarihinden  sonra kesinleşen ni- hai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları ince- leyebilecektir. Dolayısıyla 23 Eylül 2012 tarihinden  önce kesinleşen kararların Anayasa Mahkemesi  tarafından  incelenebilmesi  müm- kün değildir.

Bu durumu dikkate almaksızın Anayasa Mahkemesine bireysel baş- vuruda  bulunmak  amacıyla gönderilen  dilekçeler, zaman  yönün- den yetkisizlik nedeniyle  reddedilecektir.

34. Bireysel başvuru için bir süre sınırlaması var mıdır? Bu sürelerin başlangıcı nedir? Ne zaman başvuru yapılabilir? Bireysel başvurunun,  kanunlarda  zorunlu idari ve yargısal başvuru

yolları öngörülmüşse,  bu  yolların tamamının  “tüketildiği tarihten”,

başvuru yolu öngörülmemişse ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren” 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süreyi aşan başvurular baş- kaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.

Otuz  günlük  sürenin  başlangıç tarihi olarak  kesinleşmiş  kararın kişiye tebliğ  ya da tefhim tarihi esas alınır. Başvurunun Kanun’da gösterilen  yerlerce kaydının yapılıp başvurucuya  alındı belgesinin verildiği tarih ise başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Bu iki tarih arasındaki sürenin otuz günü geçmesi hâlinde başkaca bir inceleme yapılmaksızın başvurunun reddine karar verilir.

35. Başvurucu mazereti nedeniyle belirtilen sürede başvurusunu yapamamışsa, bunun telafisi mümkün müdür?

Başvurucular  başvuru   sürelerine   uymak  zorundadırlar.  Bunun- la beraber  başvuru süresinin mücbir sebep  veya ağır hastalık gibi haklı bir mazeret  nedeniyle  kaçırılması hâlinde, mazeretin  kalktığı tarihten  itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde başvuru  formu ve eklerinin yanı sıra mazeretini belgeleyen  delillerle birlikte başvuru yapılabilir.

Bu gibi istisnai durumlarda  Anayasa Mahkemesi, öncelikle başvu- rucunun  ileri sürdüğü  mazereti  ve sunduğu belgeleri inceleyerek mazereti kabul veya reddeder. Ancak bu değerlendirmenin ardın- dan başvuru hakkında kabul edilebilirlik ve esas yönlerinden bir in- celeme  yapılabilir. Bununla beraber  başvurunun niteliğine uygun düştüğü takdirde mazeret ve kabul edilebilirliğe ilişkin tek bir taslak hazırlanıp bu iki husus birlikte de karara bağlanabilir.

VII. BİREYSEL BAŞVURULARIN YAPILMASI

36. Bireysel başvuru nasıl yapılır? Mutlaka Anayasa

Mahkemesine şahsen başvurulması mı gereklidir?

Bireysel başvuru, Kanun’da ve İçtüzük’te belirtilen şartlara uygun biçimde İçtüzük ekindeki ve Mahkemenin internet sitesinde yayım- lanan başvuru formu ya da başvuru formunda  bulunması gereken bütün  bilgileri içeren ve aynı formatta olan bir dilekçe kullanılarak Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılabileceği gibi diğer mahke- meler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabilir.

37. Başvuru formunun teslim edildiği mahkemeler ya da yurt dışı temsilciliklerde ne gibi işlemler yapılmaktadır?

Usulünce hazırlanan başvuru formu, harç tahsil makbuzuyla birlik- te, yukarıda belirtilen yerlere teslim edildiğinde  başvurucu  ya da temsilcisine bu mercilerce alındı belgesi verilir.

Mahkemeler ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilen başvuru formu ve ekleri gerekli kayıt işlemleri yapıldıktan sonra elektronik ve fiziki ortamda Anayasa Mahkemesine ulaştırılır.  Bu makamlar ta- rafından başvuru formu ve eklerine ilişkin kabul edilebilirlik ya da esasa ilişkin herhangi bir inceleme ya da değerlendirme yapılmaz. Ayrıca dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda ger- çekleştirildiği hâllerde  UYAP  kullanılarak form ve ekindeki veriler kaydedilir ve saklanır.

38. Bireysel başvurunun posta yoluyla yapılması mümkün müdür?

Mektup, telgraf ya da elektronik iletişim araçları kullanılarak başvu- ru yapılmasına imkân tanınmamıştır.

Ancak gelecekte Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bu yöntem- lerle ya da elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak, başvuru yapılabilmesine ilişkin karar alabilme imkânı bulunmakta- dır. Şu an için posta yoluyla başvuru yapılabilmesi mümkün değil- dir ve bu şekilde yapılan başvurular usulüne uygun olmadığından reddedilecektir.

39. Başvurucular Anayasa Mahkemesi ile yazışmalarını nasıl yapacaklardır?

Başvurulara ilişkin bilgi, belge  ve diğer her türlü talebin  mutlaka yazılı olarak yapılması gerekir. Sözlü olarak iletilen talepler dikkate alınmamaktadır. Başvurucuların, kanuni temsilci veya avukatlarının bizzat Mahkemeye gelerek başvurularının akıbeti konusunda bilgi elde edebilmeleri imkânı bulunmamaktadır.

Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi ile yazışmalar bireysel başvuru yapılmasındaki usule uygun olarak yapılmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle, bu konudaki taleplerin doğrudan Anayasa Mahkemesine

veya diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yazılı

olarak iletilmesi şarttır.

Dolayısıyla posta ile gelen evrakın, başvurunun değerlendirilmesin- de dikkate alınması ve dosyaya dâhil edilmesi mümkün değildir.

Öte yandan  bireysel başvuru dosyalarının tekemmül  ettirilmesine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi tarafından  verilen ve asgari 15 (onbeş) gün olan süreler kesin olup bu süreler içinde usulüne  uy- gun olarak gönderilmeyen bilgi ve belgeler, başvurunun değerlen- dirilmesinde dikkate alınmaz ve dosyaya dâhil edilmez.

40. Başvurucu, başvurusu ile ilgili olarak ilerleyen aşamalarda bilgilendirilmekte midir?

Başvurucuya başvurusu  kaydedildiğinde  bu durumu  belirten, aynı zamanda başvuru numarasını da içeren ve daha sonraki yazışmalar- da bu numarayı belirtmesi istenen bir yazı gönderilir.

Bunun dışında Mahkemeden başvurucuya  başvurusu  hususunda yazılı ya da sözlü herhangi  bir bilgilendirme yapılmamaktadır. Bu noktada  Bölümler ve Komisyonlarca verilen kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin kararların tebliğ edildiğini hatırlatmakta yarar vardır.

41. Başvurucu, hangi süreler içinde başvurusunun karara bağlanmasını beklemelidir?

Anayasa Mahkemesinde  başvuruların incelenmesi herhangi bir sü- reye bağlanmamıştır.  Bu nedenle  bir başvurunun ne kadar sürede sonuçlanacağının önceden bilinmesi mümkün  değildir. Mahkeme önündeki yargılamanın süresi; başvurunun niteliği, tarafların gerek- li bilgileri Mahkemeye sunmasındaki özeni ya da duruşmalı olması gibi pek çok etkene bağlı olarak değişecektir.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, başvuruları, sadece tarih itibarıyla geliş sırasına göre değil, önem ve aciliyeti gibi kıstasları da nazara alarak incelemeye alabilmektedir.

VIII. BİREYSEL BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

42. Anayasa Mahkemesince bireysel başvuru çerçevesinde yapılacak incelemenin kapsamı nedir?

Anayasa Mahkemesinin incelemesi, yargı kararına temel oluşturan maddi olguların veya olaya uygulanacak  kuralın belirlenmesini ya da kararı veren hâkim veya hâkimlerin takdir yetkisinin değerlendi- rilmesini içermez. İnceleme sadece  başvurucunun anayasal temel hak ihlali iddiasının doğruluğu üzerindedir

Anayasa Mahkemesi somut olay bağlamında başvurucunun Anayasa’da işaret edilen haklarından birinin ihlal edilip edilmediği yönünden bir denetim yapmakla yükümlüdür. İhlalin tespiti hâlinde de bunun  ortadan  kaldırılması için alınması gerekli tedbirlere hük- medebilecektir.

43. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yeni bir itiraz ya da temyiz yolu mudur?

Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin kararlarını her  türlü  hukuka aykırılık sorunu  açısından inceleyebilecek bir süper  temyiz maka- mı değildir. Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesinin bir temel hak ihlali iddiasını spesifik anayasa  hukuku  yönünden incelemesine imkân tanıyan istisnai bir yargı yoludur.

Mahkeme kararlarının Anayasa’da işaret edilen temel haklara ilişkin olmayan yönlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu, Anayasa Mahkemesi önüne getirilen mah- keme kararlarının belirli konularla sınırlı olarak incelenebileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, olağan kanun yolunda gözetilmesi ge- reken hususlara yönelik iddiaları içeren bir başvuru, Anayasa Mah- kemesince öncelikle ve başvurunun esasına girilmeksizin reddedilir.

Bireysel başvurunun temyizden  temel  farkı, temyiz  yolunda  ka- nunun  ve usulün doğru  uygulanıp  uygulanmadığı denetlenirken, bireysel başvuruda  bir yargı kararı sonucunda bireyin temel hakkı- nın ihlal edilip edilmediği incelenecektir. Kanunların doğru  uygu- lanmasını ve yorumlanmasını  sağlamak temyiz mahkemeleri  olan Yargıtay, Danıştay ve diğer yüksek mahkemelerin görevidir. Oysa

Anayasa Mahkemesi  önüne  gelen  başvurularda  kanunun  doğru uygulanıp uygulanmadığı yönünden değil, temel hak odaklı bir in- celeme yapacaktır. Bu anlamda kanunlar gerek idare gerekse mah- kemeler  tarafından  doğru  uygulanmış  olsa bile, hak ihlali ortaya çıkabileceği gibi, kanunlar doğru  uygulanmamış  olsa bile bir hak ihlali meydana gelmemiş olabilir.

44. Başvurunun idari yönden reddi nedir? Buna karşı itiraz mümkün müdür?

Başvurunun süresinde yapılmaması, bireysel başvuru formu ve ek- lerinin gerekli şekil şartlarını taşımaması veya tespit edilen eksiklik- lerin verilen kesin sürelerde tamamlanmaması hâllerinde başvuru- nun idari yönden reddine karar verilir. Bu karar başvurucuya tebliğ edilir. Başvurucunun söz konusu kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde Anayasa Mahkemesine itiraz imkânı bulunmaktadır.

Bu konuya ilişkin itiraz ilgili Komisyonlarca incelenerek karara bağ- lanır ve bu karar kesindir.

45. Bireysel başvuruların Bölüm ve Komisyonlar arasında dağıtımı nasıl yapılır?

Bireysel Başvuru Bürosu tarafından  kaydı yapılıp numara  verilen başvuruların Bölümler ve Komisyonlar arasında dağıtımı, otomatik olarak yapılır. Ancak nitelikleri itibarıyla birleştirilerek incelenmesi gereken dosyalar ilk olarak kayda alınan başvuru dosyasında birleş- tirilerek karara bağlanır.

46. Bireysel başvuruların incelenme sırası nasıldır?

Bireysel başvuruların Bireysel Başvuru Bürosu tarafından kayda alı- nış sırasına göre incelenerek karara bağlanması esası benimsenmiş- tir. Bununla beraber  Anayasa Mahkemesi, başvuruların konuları iti- barıyla önemini ve aciliyetini göz önünde bulundurarak belirlediği kriterler çerçevesinde farklı bir inceleme sıralaması da yapabilir.

Örneğin başvurucunun yaşam hakkına ve maddi ve manevi varlı-

ğının bütünlüğüne yönelik başvurular  önem  ve aciliyet arz eden

başvurular  olarak değerlendirilip  diğerlerine  göre öncelikli olarak incelenip karara bağlanacaktır.

47. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruların incelenmesinde resen bilgi ve belge toplayabilir mi ve gerekli gördüğü kişileri dinleyebilir mi?

Anayasa Mahkemesi, kendisine verilen görevlerin yerine getirilme- si sırasında yasama, yürütme, yargı organları, kamu idareleri, kamu görevlileri, bankalar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan ya- zışır, bilgi ve belge ister, gerekli gördüğü her türlü belge, kayıt ve işlemi inceler, bilgi almak üzere her derece ve sınıftan kamu görev- lileri ile ilgilileri çağırabilir,  idare ve diğer tüzel kişilerden temsilci isteyebilir.

Mahkeme, başvurucu  ya da kamu otoritesinin, istenen  bilgi ya da belgeyi sunmaktan kaçındığı ya da bir delili gizlediği yahut her ne suretle olursa olsun davet edildiği hâlde yargılamaya etkili bir şe- kilde katılmadığı kanaatine varırsa, bu durumdan gerekli sonuçları çıkararak kararını verir.

48. Anayasa Mahkemesi tanık dinleyebilir mi, bilirkişi atayabilir mi, keşif ya da duruşma yapabilir mi?

Komisyonlar başvuruların kabul edilebilirliği konusundaki kararları- nı dosya üzerinden vermek zorundadırlar.

Ancak Bölümler, başvuruları dosya üzerinden  incelemekle beraber resen ya da başvurucu  veya Adalet Bakanlığının talebi üzerine ge- rekli görülmesi hâlinde duruşma yapılmasına karar verebilirler. Du- ruşma yapılmasına karar verilmesi hâlinde, duruşmanın  yeri, günü ve saati ilgililere bildirilir. Duruşma esnasında duruşma tutanağı dü- zenlenir. Tutanak örnekleri, talepleri hâlinde  başvurucu  ve Adalet Bakanlığı ile varsa diğer ilgililere verilir.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruların  incelenmesi  esnasında istisnai de olsa tanık dinleyebilir, bilirkişi atayabilir veya keşif yapıl- masına karar verebilir.

49. Bireysel başvurunun incelenmesinde Anayasa Mahkemesine ulaşan bilgi ve belgeler başvurucu ile paylaşılacak mıdır?

Anayasa Mahkemesinin bilgi ve belge isteme yetkisi çerçevesinde kendisine ulaşan bilgi ve belgeler, 15 (onbeş) günlük süre içinde görüşlerini sunabilmeleri için başvurucuya tebliğ edilir.

Ayrıca kabul edilebilirliğine karar verilen başvurunun bir örneğinin bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilmesinin ardından,  eğer Ada- let Bakanlığı yazılı görüşünü  bildirirse, bu görüş de varsa kendi de- ğerlendirmelerini  15 (onbeş) gün içinde sunması için başvurucuya tebliğ edilir.

50. Bireysel başvuru yapılması, başvuruya konu kamu işleminin infazını ya da icrasını durdurur mu?

Bireysel başvuru  yapılmasının  kesinleşen  kamu  işlemine  yönelik doğrudan bir etkisinin bulunmaması nedeniyle,  bu  işlemin infaz ya da icrasının durdurulması  söz konusu olmamaktadır. İlke olarak Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı ve bunun infazına kadar başvu- ru konusu işlem geçerliliğini sürdürür ve dolayısıyla da etkili olmaya devam eder.

51. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda tedbir kararı verebilmesinin şartları nelerdir?

Anayasa Mahkemesi, tedbir  kararı almayı çok istisnai durumlarda kabul etmektedir. Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya ma- nevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşıl- ması üzerine, Bölümlerce esas inceleme aşamasında gerekli tedbir- lere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verilebilir.

Bu gibi istisnai durumlara  özgü  olarak başvurunun esas  incele- mesine geçilmesini de hızlandıran mekanizmalar kabul edilmiştir: Tedbir kararına başvurulmaması  hâlinde  başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bu- lunduğunun anlaşılması üzerine, Komisyonlarca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesi  derhâl  yapılarak, tedbir  hususunu karara bağlamak üzere başvuru ilgili Bölüme gönderilir.

Bölüm, tedbire karar vermesi hâlinde gereğinin ifası için bunu ilgili kişi ve kurumlara bildirir.

Öte yandan tedbir kararı verilen başvurunun esası hakkındaki kara- rın en geç altı ay içinde alınması gerekir. Tedbirin devamı konusun- da yeni bir karar alınmadığında, başvurucunun hakkının ihlal edil- mediğine ya da başvurunun düşmesine  karar verildiği durumlarda tedbir kararı kendiliğinden kalkar.

52. Anayasa Mahkemesi, AİHM önündeki başvurularda olduğu gibi dostane çözüm yolunu kullanabilecek midir?

Anayasa Mahkemesi önünde başvuruların dostane çözüm usulüyle sonuca bağlanması düzenlenmemiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi, kendisi dışında başka bir usulle de olsa ihlalin ve sonuçlarının or- tadan kaldırıldığını tespit etmesi hâlinde başvuru hakkında düşme kararı verebilecektir.

53. Davadan feragat mümkün müdür? Sonuçları nelerdir?

Bireysel başvurudan feragat  mümkündür. Başvurucunun davasın- dan feragati hâlinde düşme kararı verilir.

Ancak feragat  edilen bir başvuru  hakkında, Anayasa’nın uygulan- ması veya yorumlanması  veya temel hakların kapsamının ve sınır- larının belirlenmesi ya da insan haklarına saygının gerekli kılması hâllerinde  düşme  kararı verilmeyerek  Anayasa Mahkemesi  tara- fından incelemeye  devam edilmesi kararı alınabilir ve bu başvuru esastan sonuçlandırılabilir.

IX. ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURUDA VERDİĞİ KARARLAR

54. Bireysel başvuruya ilişkin verilebilecek kararlar nelerdir?

Komisyonlarca başvuruların kabul edilebilir ya kabul edilemez ol- duğuna  karar verilir.

Komisyonlarca verilen kabul edilebilirlik kararı üzerine Bölümlere intikal ettirilen  başvurulara  ilişkin olarak Bölümler tarafından  bir temel hakkın ihlal edildiği ya da edilmediği yönünde  iki tür karar alınması mümkündür.

55. Kabul edilebilirlik kararı ile esasa ilişkin karar arasındaki fark nedir?

Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvurular esas itibarıyla iki aşamalı incelemeye tâbi tutulmaktadır. İlk olarak başvurunun kabul edilebilirlik şartlarını taşıyıp taşımadığına  bakılır. Bu şartları taşıma- yan başvurular, başka bir inceleme yapılmaksızın reddedilir. Kesin nitelikteki ve kural olarak Komisyonlar tarafından  verilen bu karar, başvurunun esasına ilişkin bir inceleme yapılmaksızın alınmaktadır.

Başvuruya konu olayda temel hak ihlalinin bulunup  bulunmadığı yönündeki  inceleme  ise esas aşamasında  ve Bölümler tarafından yapılmaktadır. Bu kararda, bir temel hak ihlalinin bulunup  bulun- madığı ve şayet böyle bir ihlal tespit edilmişse bunun  giderilmesi için yapılması gerekenler belirtilmektedir.

56. Komisyonlarca kabul edilebilir bulunan başvuru hakkında sonradan kabul edilemezlik kararı verilebilmesi mümkün müdür?

İlke olarak kabul edilebilirlik hususu Komisyonlar tarafından karara bağlanır.

Bununla beraber  Bölümler, kabul edilebilirliğe ilişkin bir engelin varlığını esas inceleme aşamasında  tespit etmeleri ya da bu duru- mun  kabul edilebilirlik kararı alınmasından  sonra  ortaya  çıkması hâlinde, başvuru hangi aşamada  olursa olsun, başvurunun esasını karara bağlamadan önce kabul edilemezlik kararı verebilirler.

57. Bireysel başvuruda düşme kararı verilebilir mi?

Anayasa Mahkemesi başvurunun sürdürülmesini haklı kılan bir se- bep olmadığı kanaatine vardığında başvuru hakkında düşme kararı alabilmektedir.

Örneğin  başvurucunun davadan  açıkça feragat  etmesi,  davasını takipsiz  bıraktığının  anlaşılması, ihlalin ve  sonuçlarının  ortadan kalkmış olması ya da Anayasa Mahkemesince saptanan benzer ni- telikteki başka bir gerekçeden ötürü  başvurunun incelenmesinin sürdürülmesini  haklı kılan bir sebep  yoksa başvuru hakkında düş- me kararı verilir.

58. Anayasa Mahkemesi esasa ilişkin hangi kararları verebilir ve bu kararların özelliği nedir?

Bölümler kabul edilebilirliğine karar verilen bir başvuru  hakkında bir temel hakkın ihlal edildiği ya da edilmediği yönünde iki tür karar almaktadırlar.

Kamu işleminde  ihlal bulunmadığı  kararı, işlemin Anayasa’ya uy- gunluğunun tespiti anlamına geldiğinden kişilerin hakları üzerinde bir değişiklik meydana getirmemektedir.

Ancak bir temel hakkın ihlalinin tespiti kararı ise yeni bir durum or- taya çıkardığından  Anayasa Mahkemesinin ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere de hükmetmesi ge- rekir.

59. Bölümlerce verilen bir hakkın ihlal edildiği yönündeki kararın sonuçları nelerdir?

Anayasa Mahkemesi, kamu işlemiyle bir temel hakkın ihlal edildiği- ni tespit ederse, öncelikle bu ihlalin giderilmesi için yeniden yargıla- ma yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir.

Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar yoksa başvurucu lehi- ne uygun bir tazminata  hükmedilebilir. Ancak tazminat miktarının tespitinin, daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmesi hâlinde, Bölüm bu konuyu kendisi karara bağlamaksızın genel mahkemelerde dava açılması yolunu da gösterebilir.

Yeniden yargılama yapılması hukuki bir gereklilik ise ihlali ve sonuç- larını ortadan kaldırmak için Anayasa Mahkemesi dosyayı ilgili mah- kemeye gönderir. İlgili mahkeme, Bölümün ihlal kararında açıkladı-

ğı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden yargılama

yapar ve mümkünse  dosya üzerinden ivedilikle karar verir.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi kararında, gerekli görüldüğü tak- dirde, ihlalin ve sonuçlarının hangi şekilde ortadan kaldırılabileceği hususunda yapılması gerekenler belirtilir.

60. Kararlar kimlere tebliğ edilmektedir?

Bölümler ve Komisyonlarca verilen kararların birer örneği başvuru-

cuya, Adalet Bakanlığına ve diğer ilgililere tebliğ edilir.

Ancak başvurucunun avukatı ya da kanuni temsilcisi varsa onunla yapılan yazışmalar ya da ona yapılan tebligatlar başvurucuya yapıl- mış sayılır.

61. Hangi kararların yayımlanması gereklidir?

Bölüm kararlarının tümü Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yayımlanır. Komisyon kararlarından ise kabul edilebilirlik açısından ilkesel önem taşıyanlarının yayımlanması esası benimsenmiştir.

Öte yandan Bölüm Başkanının tespit ettiği, Bölüm tarafından  veri- len pilot karar niteliğinde ya da içtihadın ortaya konulması açısın- dan ilkesel önemi haiz kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

62. Mahkeme kararlarına karşı itiraz imkânı var mıdır? Bu kararlar bağlayıcı mıdır?

Bölümler ve Komisyonlarca verilen kabul edilebilirlik ya da esasa ilişkin kararlar kesindir ve bunlara karşı itiraz edilebilmesi mümkün değildir. Bu kararlar, Anayasa Mahkemesinin diğer kararları gibi ya- sama, yürütme  ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Başvurunun idari yönden reddine yönelik kararlara karşı ise bunun tebliğinden itibaren  7 (yedi) günlük süre içinde itiraz imkânı bu- lunmaktadır. Bu nevi itirazlar Komisyonlarca incelenip kesin karara bağlanır.

63. Bireysel başvuru hakkının kötüye kullanımı hâlinde bir yaptırım uygulanmakta mıdır?

Başvurucunun hakkını açıkça kötüye kullanması yaptırımı gerekti- rir. Başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki dav- ranışları hakkın kötüye kullanımı olarak kabul edilmektedir.

Bunun tespiti hâlinde başvuru reddedilir ve başvurucunun yargıla- ma giderleri dışında, ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere di- siplin para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilir. Bir disiplin para cezası olan bu ceza, verildiğinde kesin nitelikte olup itiraz imkânı bulunmamaktadır.

X. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA  MAHKEMESİ İLİŞKİSİ

64. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesine başvuru yolunu kapatmakta mıdır?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin öngördüğü koruma mekaniz- maları ikincil nitelikte mekanizmalar olup, Sözleşme’de düzenlenen hakları güvence altına almak Sözleşme’nin  1. maddesine göre taraf devletlerin yükümlülüğündedir. AİHM kurulduğu günden bu yana kendi yetkisinin ikincil nitelikte bir yetki olduğunu ve temel hak ih- lali iddialarının esas olarak taraf devletlerin iç hukuklarında incele- nip çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulamaktadır.

Öte yandan, anayasa  mahkemelerine yapılan bireysel başvuru  ile AİHM’e yapılan bireysel başvuru birbirinden farklıdır. AİHM’e birey- sel başvuru, Sözleşme’ye taraf olmanın doğal sonucu olup taraf ol- dukları sürece devletlerin bu yola başvurmayı engellemeleri müm- kün değildir.

Ülkemizde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun başla- masıyla birlikte bireyler Anayasa Mahkemesine  başvurabilecekleri gibi diledikleri takdirde  AİHM’e de başvurabilirler, buna  engel  bir düzenleme yoktur. Bununla beraber, Anayasa Mahkemesine birey-

sel başvuru yolu, iç hukukun bir parçası hâline geldiğinden, AİHM’e başvurmadan önce kullanılması gereken  bir yol olarak ortaya çık- maktadır.

Bu sebepten bireysel başvurunun AİHM’e başvuru yolunu kapattığı şeklindeki yorum doğru  değildir. Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuru sonucunda verilen kararın, hak ihlalini ortadan kal- dırmadığı ve mağduriyetin  devam ettiği düşünülüyorsa,  bu karar- dan sonra ilgililerin AİHM’e başvurmasına bir engel bulunmamakta- dır. Başka bir ifadeyle, nihaî olarak AİHM’e başvurmak mümkündür.

65. Bireysel başvuru yargılama sürelerini uzatmakta mıdır, yargı kararlarının kesinleşmesinde gecikmelere neden olacak mıdır?

Bireysel başvuru, her şeyden önce olağan yargı yolunun dışında ol- duğundan, mahkeme  kararlarının kesinleşmesine  herhangi  bir et- kisi yoktur. Bu nedenle  de bu yolun yargılama sürelerini uzatacağı savı geçerli değildir. Şöyle ki olağan yargı yollarının tüketilmesinin ardından yargı kararı infaz edilebilir bir nitelik kazanacak ve tüm ta- raflar açısından bağlayıcı hâle gelecektir. İlgililerin bu karar aleyhine bireysel başvuru  yapmaları kararın infazını engellemeyeceğinden yargılama sürelerinin uzaması söz konusu değildir.

Bireysel başvurunun AİHM’e yapılacak başvuruları geciktirdiği id- diasına gelince, Anayasa Mahkemesinde  bireysel başvuruların so- nuca  bağlanmasının  daha  hızlı olacağı beklenmelidir. Dolayısıyla kişiler AİHM önündeki  yargılama süresini de beklemeksizin daha kısa sürede hak ihlali iddialarının cevabını iç hukukumuzda bulma imkânına kavuşacaklardır. Anayasa Mahkemesince ihlalin tespiti ve sonuçlarının giderilmesine yönelik verilen kararın ardından  başvu- rucular ayrıca AİHM’e gitmeye gerek görmeyeceklerdir.

66. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları incelerken Anayasa’yı mı yoksa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni mi esas alacaktır?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları incelerken kararını Anaya- sa hükümlerine göre verecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilk önce bireysel başvuru  konusu  hakların neler olduğunun belirlen- mesinde kullanılması gereken bir kriterdir.

Öte yandan bütün  idari ve yargısal makamlarca Sözleşme’ye uyul- ması bir zorunluluk olduğundan Anayasa Mahkemesinin  kararını alırken Anayasa hükümlerini mümkün  olduğu  ölçüde Sözleşmeye uygun şekilde yorumlayıp bir sonuca varması gerekmektedir.

T.C. ANAYASA MAHKEMESÝ

Ahlatlıbel Mahallesi Ýncek Yolu Serpmeleri  No: 4  06805   Çankaya / Ankara

Tel: 0 312 463 73 00 • Faks: 0 312 463 74 00 e-posta: bilgi@anayasa.gov.tr www.anayasa.gov.tr

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: