Adli Para Cezasının İdari Para Cezasına Çevrilmesi İçin Değişiklik Önergesi

 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda değişiklik yapılmasına dair önerge gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygıyla dilerim.

 

 

 

GEREKÇE

 

 

Uluslararası finans piyasalarında başlayan ve tüm sektörleri etkisi altına alan küresel ekonomik kriz, ülkemizde de dış talebin düşmesine bağlı olarak ekonomik daralmaya neden olmuştur.

Çeklerini ödeyemeyerek adli para cezasına mahkûm olan KOBİ’ler büyük küresel kriz ile birlikte daha da zor duruma düşerek adli para cezalarını da ödeyememişler ve adli para cezaları hapis cezasına çevrilmiştir. 5941 sayılı yasanın geçici 2. maddesi ile adli para cezaları alacaklılarla anlaşma veya doğrudan ilgili makamlara verilen taahhütlerle infazlar durdurulmuş, ancak işlerini tamamen kaybeden KOBİ sahiplerinin bu anlaşma veya taahhütnamelerdeki taahhütlerini yerine getirmeleri, temerrüt faizleriyle birlikte borçlarını ödemeleri imkânsız hale gelmiştir.  Bu nedenle infaz aşamasına gelmiş taahhüt veya anlaşmaya varılmış adli para cezalarının idari para cezasına çevrilerek yapılandırılması, imkânsızlıklar nedeniyle borçlarını ödeyemeyen, hiçbir kastı, kusuru olmaksızın özgürlüğünden yoksun kalma tehdidi altında olan zor durumdaki iş adamları için zorunlu hale gelmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ

 

Kapsam ve Tanımlar

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ndaki Beşinci Kısmın Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Hükümler ve Son Hükümleri’ndeki Birinci Bölümüne aşağıdaki maddenin eklenmesi

 

5941 sayılı çek kanunun geçici ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;

a) Adli para cezaları, idari para cezasına çevrilir.

b)    Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.  

c) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl ödemesiz üç yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak ikinci yıl taksiti, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.

(2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercîlerine verilmiş olması şarttır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanan kişi, taahhütnamede belirttiği süre içinde şikâyetçi ile anlaşmaya varması ve bu anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından mercilerine verilmiş olması hâlinde, aynı fıkranın (a) bendi hükmünden yararlanır.

(3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.

(4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.

(5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde,  soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir. Adli para cezaları, idari para cezasına çevrilerek infaz olunur.

(6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilemez.  

 

(6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilemez.  

 

 

 

 

Posted in Genel. 2 Comments »

2 Responses to “Adli Para Cezasının İdari Para Cezasına Çevrilmesi İçin Değişiklik Önergesi”

 1. AYŞEGÜL SAYAR Says:

  SEVGİLİ RAHMİ BEY SİZE EMEKLERİNİZ İÇİN ÇOK TEKRAR ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

 2. acil demokrasi Says:

  adli para cezasının idari para cezasına çevrilmesi için değişiklik önergesi bütçe plan komisyonu başkanlığına verildi haberi bence çok önemli
  önergenin sunuş yazısında şöyle deniyor
  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda değişiklik yapılmasına dair önerge gerekçeleriyle birlikte sunulmuştur.”
  buradan anlaşılması gereken şey kamu alacaklarının yapılandırılması yasası sosyal sigortalar ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeriyor
  5941 sayılı yasasınında, bütçe plan komisyonunda bulunan taslak yasadaki bazı kanunların içerisine alınması için hiçbir engel olmadığı görülüyor
  eğer tasarı kabul edilirse çek yasasının değişmesi mümkündür ve kısa sürede yasalaşabilir


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: