Tasarıda Erteleme

ERTELEME

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;

a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.

b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.

(2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercilerine verilmiş olması şarttır.

(3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.

(4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.

(5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir.

(6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

Erteleme

Geçici 2. Maddenin düzenlediği erteleme gayet açık. İki çeşit erteleme düzenlemiş tasarı.

  • Alacaklı ile anlaşma suretiyle erteleme. Burada erteleme süresi tarafların anlaşmasına bağlı, yani ödeme dört yılda yapılacaksa erteleme de dört yıl olacaktır, beş yılsa beş yıl. Tarafların anlaşmış olması şikâyetçinin şikayetini geri alması anlamına gelmiyor. Anlaşma hangi aşamada bozulursa o aşmada işlem kaldığı yerden devam edecektir.

  • İkinci şık anlaşma olmaması durumda tek taraflı taahhütle iki yıl erteleme. Burada tasarı taksitler konusunda herhangi bir düzenleme getirmemiştir. On bin lira borcu olan kişi ilk 23 ay için ayda bir lira geri kalanı da yirmi dördüncü aya koyabilir.

Koşulsuz erteleme yok.

İki koşul var, ya şikayetçi ile anlaşacaksınız, ya da taahhüt vereceksiniz.

Gazeteye verilecek ilan metni

 
Posted in Genel. Tags: . 1 Comment »

One Response to “Tasarıda Erteleme”

  1. Mevlut Says:

    paylasim iocin tskk


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: