AĞIR HATA

ÇEK TASARISI YASALLAŞMADAN MECLİSİN TATİLE GİRMESİ AĞIR BİR HATADIR.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer 3167 sayılı çek kanunun ceza içeren hükümleri 1 Ocak 2009 dan itibaren yürürlükte değildir diyor. Meclis Adalet komisyonu Başkanı İyimaya bu açıklamayı doğruluyor.

BU İKİ ÖNEMLİ AÇIKLAMAYA GÖRE ŞU AN İÇERDE OLANLAR KANUNSUZ OLARAK TUTULMAKTADIRLAR. BU SON DERECE VAHİM BİR DURUMDUR. ANAYASA SUÇU İŞLENİYOR.

Bu açıklamalara göre Cezaları onamaya devam eden Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyeleri, ceza vermeye devam eden Asliye Ceza Mahkemesi Üyeleri Anayasa suçu işliyorlar. Hakimler Anayasa önünde dokunulmaz değildir. Bir kanun yürürlükte değilse, böyle bir iddia varsa bu ciddi bir durumdur. Olmayan bir kanunu uygulamakta hakimlerin takdir hakkı yoktur. Böylesi ciddi bir durumda yasanın yürürlükte olmadığı doğrultusundaki savlara onama gerekçesinde yer vermeden onama kararı verilmesi yargıç sorumluluğunun tartışılmasını gündeme getiriyor. Açıklama yapanlardan biri hukuk otoritesidir,  diğeri Adalet Komisyonu başkanıdır.

Onama kararları veren 10. Ceza Dairesinin kararı ile  7. Ceza Dairesi’nin “tescilli marka hakkına tecavüz” eylemini içeren bir dosyadan aynı gerekçelerle bozma kararı vermesi çelişmektedir. 7. Ceza Dairesinin karar neticesinde şöyle denilmektedir:

Açıklanan bu gerekçelerle,………………………………………………….temyiz itirazları yerinde görüldüğünden mahkumiyet hükmünün BOZULMASINA, 5237 Sayılı TCK’nın 7/1 maddesi ve 5320 Sayılı Yasanın 8 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’nın 322 nci maddesi uyarınca suç oluşturmayan atılı fiilden sanığın BERAATİNE,  el konulan eşyanın sanığa İADESİNE 23 /02 /2009 gününde beraat yönü ile oybirliğiyle (Esas No:2007 / 14317)

7. ceza Dairesinin bozma gerekçesi 3167 sayılı yasaya yapılan itirazlarla örtüşmektedir. Bira başka deyişle karşılıksız çek davalarında beraat kararı veren mahkemelerin gerekçeleri ile 7. Ceza Dairesinin bozma gerekçesi örtüşmektedir.

Diğer taraftan bazı Asliye Ceza Mahkemeleri beraat kararları vermeye devam ederken aynı adliyede diğerleri ceza vermeye devam etmektedir.

Bütün bunlara Yargıtay Başkanının açıklamasını eklediğiniz DURUMUN VEHAMETİ, HAKİMLERİN SORUMLULUĞU, MECLİSİN ÇÖZÜM BULMADAN TATİLE GİRMESİNİN AĞIR HATA OLDUĞU DAHA DA NETLEŞMEKTEDİR.

Yargıtay başkanı çek suçunu mümkün görmemektedir. Açıklama Şöyledir:

, ”Bir ticari ilişkiden kaynaklı borcun yerine getirilmemesi ve suç olarak tanımlanması mümkün görülmemektedir. Suç genel teorisindeki sorumluluk esaslarına aykırı bir şekilde suç tipi tarif edilmektedir. Karşılıksız çıkan çek nedeniyle milyonlarca şikayet ve soruşturma sonucu kamu davası açılmaktadır. Bu durum Cumhuriyet savcılarının ve mahkemelerin ağır iş yükü altında kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle çekin karşılıksız çıkması ile ilgili sorumluluk, suç olmaktan çıkarılarak idari para cezasını ve/veya idari tedbiri gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmelidir” denildi.

 İleri tarihli çeklere düzenleme isteği  

”Zira, ileri tarihli çek uygulaması çekin işlerliği ve güvenirliğini ortadan kaldıran bir uygulamadır. Türkiye;de yanlış yerleşmiş bir teamüldür. Vadeli ödeme seçeneğini kabul eden kişilerin başvuracağı ödeme aracı çek olmamalı; bono ile bu amaç sağlanmalıdır. Çekin para gibi seri ve güvenli bir ödeme aracı haline getirilmesi, ancak buna her ne koşulda olursa olsun olanak sağlamak yerine kural olarak ileri düzenleme tarihli çekin düzenlenmesinin yasaklanması

 YAŞANAN BU ÇELİŞKİLERİ AÇIKLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Batıda bir hukuk fakültesi öğrencisine Türkiye’de yaşanan bu çelişkileri anlatamazsınız.

Aileleri ile birlikte milyonlarca insanı mağdur eden bu konu ACİL ÇÖZÜM BEKLEMEKTEDİR.

Sonuç olarak AİHM’ YE bireysel ve fakat toplu başvurular yapmaktan başka çare kalmıyor.

KANUNSUZ CEZALARIN UYGULANMASI SÜRECİ DEVAM ETTİĞİNDEN AİHM’YE BAŞVURU SÜRESİ ÇALIŞMAMAKTADIR.

AİHM’YE BAŞVURULAR ON BİNLERCE OLACAKTIR.

 

 

 

3 Responses to “AĞIR HATA”

 1. BURHAN İŞCAN Says:

  “ÇEK MAĞDURLARI”— KARŞILIKSIZ ÇEK SORUNUNUN TARAFLARI İLE ÇEK MAĞDURLARIYLA MUHATTAB OLMA ZORUNDA OLANLAR
  • B.Brecht
  Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir, mücadele etmeyen zaten yenilmiştir.
  Socrates
  Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur.

  Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler.
  Winston Churchill
  Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz.
  Rousseau
  Kişilikli olmak, kimse görmediği zaman da doğru olanı yapmaktır.
  J.C. Watts

  KARŞILIKSIZ ÇEK VE YASAL DÜZENLEMELER BİR ÇOK SORUN YARATMIŞTIR. BU SORUNLARDA TARAFLAR ŞU ŞEKİLDEDİR.
  A-KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLER
  1- KASITLI OLARAK KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLER
  a-af gelir cezadan kurtulurum ama borcumu öderim diyenler
  b-af gelir cezadan kurtulurum borcu ya öderm yada ödemem diyenler
  2- *PİYASA EKONOMİSİNİN OLUMSUZ ŞARTLARI DOLAYISIYLA VADELİ ALIŞVERİŞE DAYALI OLARAK ÇEK VERİP EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI VERDİĞİ ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKANLAR (1.DERECE MAĞDURLAR)
  3- *TEMSİLCİLİK SIFATI İLE ÇEK VERENLER(ŞİRKET MÜDÜRLERİ,VB,) (3.DERECE MAĞDURLAR)
  *T.C.K. 21. MADDESİNE UYGUN YARGILANMADIKLARI İÇİN MAĞDUR OLANLAR
  B- ÇEK KABUL EDİP KABUL ETTİĞİ ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKANLAR(2.DERECE MAĞDURLAR)
  C- HÜKÜMET YETKİLİLERİ
  D- YASA KOYUCU
  E- YASA UYGULAYICILAR (YARGI)
  F- SORUMSUZLUKLARINDAN SORUMLU OLMAYAN BANKALAR
  G- AVUKATLAR
  H-SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ (MESLEK ODALARI-BAROLAR)

  • Çek yasasındaki cezalar, Magna Carta ‘dan beri gelen hukuk geleneklerine aykırıdır.
  • Yasanın uygulanması sırasında borçlu ve alacaklıların hakları kesintiye uğramaktadır. Alacaklı ve borçlu taraftan binlerce “çek mağduru” oluşmuştur.
  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine kesin aykırılıklar vardır.
  • Cezaevlerindeki yaşam koşulları insanlık dışıdır. İnsanca yaşama hakkı ihlal edilmektedir.
  • Savunma alınmadan hapis cezası verilmektedir. Adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir.
  • 1.Ocak..2009 itibariyle Çek Yasası’ndaki cezalar hükmünü yitirmiş. Kanunsuz ceza verilmektedir. Adil Yargılanma hakkı ihlal edilmektedir.
  • Farklı mahkemelerde farklı kararlar alınmaktadır. Mahkemeler önündeki eşitlik ilkesi ihlal edilmektedir.
  • 2009 yılında çek vadelidir hükmü gelmiştir. Çek Yasasındaki tanım bozulmuştur. Karşılıkız çekden ötürü hapis cezası verilmesi “borçtan ötürü hapis” yasağı ilkesi ihlal edilmektedir.
  • Cezalar ile ilgili itiraz edilmesi yararsızdır ve olanaksızdr. Mağdurlar haklarını aramak, dilekçe verebilmek için adliyelere bile gidememektedir. “silahların eşitliği” ilkesi ihlal edilmekte ve hak aramanın önü tıkanmaktadır.
  • Çözüm yargıda iken, çözüm yüce meclisde iken tatil kararı alınmıştır. İç Hukuk yolları tükenmiştir.
  OYNANAN TEZGAH OYUN KARŞISINDA MAĞDURİYETİMİZİ TESCİL ETTİREMEZSEK SUÇLU OLDUĞUMUZU KABUL ETMİŞ OLURUZ. TESCİL İÇİNDE MUHATTAB BULMAMIZ GEREKİR. MUHATTAB YUKARDA SAYDIĞIM TARAFLARDIR. ÖNCELİKLE HÜKÜMET, YARGI, BANKALAR, MECLİS ÜYELERİ SIRAYLA.

  Yargıtay başkanı çek suçunu mümkün görmemektedir. Açıklama Şöyledir:

  , ”Bir ticari ilişkiden kaynaklı borcun yerine getirilmemesi ve suç olarak tanımlanması mümkün görülmemektedir. Suç genel teorisindeki sorumluluk esaslarına aykırı bir şekilde suç tipi tarif edilmektedir. Karşılıksız çıkan çek nedeniyle milyonlarca şikayet ve soruşturma sonucu kamu davası açılmaktadır. Bu durum Cumhuriyet savcılarının ve mahkemelerin ağır iş yükü altında kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle çekin karşılıksız çıkması ile ilgili sorumluluk, suç olmaktan çıkarılarak idari para cezasını ve/veya idari tedbiri gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmelidir” denildi.

  İleri tarihli çeklere düzenleme isteği

  ”Zira, ileri tarihli çek uygulaması çekin işlerliği ve güvenirliğini ortadan kaldıran bir uygulamadır. Türkiye;de yanlış yerleşmiş bir teamüldür. Vadeli ödeme seçeneğini kabul eden kişilerin başvuracağı ödeme aracı çek olmamalı; bono ile bu amaç sağlanmalıdır. Çekin para gibi seri ve güvenli bir ödeme aracı haline getirilmesi, ancak buna her ne koşulda olursa olsun olanak sağlamak yerine kural olarak ileri düzenleme tarihli çekin düzenlenmesinin yasaklanması

  BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÇEK MAĞDURLARI BİRLEŞİM KUVVETİNİ TOPLUMA KABUL ETTİRİP TARAFLARI BİZLE MUHATTAP OLMAYA MECBUR ETMEKTİR.
  UNUTMAYIN Kİ İŞİ KOLAY KILMANIN YOLU TANIŞ OLMAKTIR.
  LOBİ KURMAKTA AMAÇ BUDUR TÜM TARAFLARI MUHATTAP OLMAYA, ÇÖZÜM BULMAYA ZORLAMAK.
  GAYEMİZ BUDUR. KATILIMIN ÇOKLUĞU GAYEMİZİN ZAFERİ DEMEKTİR.
  Biz büyük bir gücüz gücümüzü yadsımak EN BÜYÜK HATALARI olacaktır. BİZLE MUHATTAB OLMAK ZORUNDALAR
  SAYGILARIMLA
  BURHAN İŞCAN ÇEK MAĞDURLARI BİRLEŞİM BAŞKANI

 2. BURHAN İŞCAN Says:

  DOSTLARIM;

  KONU: 12 TEMMUZ(PAZAR)2009 TARİHİNDE; AİHM NE BİREYSEL BAŞVURULAR İÇİN AVUKATLARLA TANIŞMA, BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMA VE BAŞVURU YAPMAK İÇİN SAAT 13.30 DA TAKSİM MEYDANINDA BULUŞMA DAVETİMİZ.

  BEZMEK VE BEZDİRMEK YADA OLMAK VEYA OLMAMAK
  YOLSUZLUK EKONOMİSİ POLİTİKALARI FANATİKLERİ İLE MÜCADELE İÇİN EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE MÜCADELEYE DAVETTİR.

  Sizlere; 17Haziran meclis ziyaretimi anlatmış, 23haziranda meclise toplu gitmemiz halinde hazır olduğunu gördüğüm yasanın çıkabileceği müjdesini vermiştim.
  23 haziranda en büyük destekcimiz Sayın OFLUOĞLU’nunda aralarında olduğu 17 kişilik bir katılımla meclis ziyareti yapabildik.
  “ tereddütle ihanet arasındaki çizginin çok ince olduğunu biliyoruz
  özgür blog izleyicileri yani mağdurlar arasındada tereddütler vardır
  bizdeki tereddütler süreçten nemalanma kaygısı üzerine düğümlenmektedir
  mücadelenin toplumsal içeriği göz ardı edilerek, bireysel çıkarlar üzerine hesaplar yapılmaktadır” dostum acil demokrasinin de belirttiği gibi isteksizlikle karışık, onlar yapsınlar bakalım başarırlarsa bizde faydalanırız düşüncesi bizi başarısız kıldı. 29 hazirandaki 150 kişilik katılım o gün olsaydı bu günlere gelinmeyecekti. BU GERÇEĞİ 17 KİŞİ GÖRDÜ.
  O GÜN ÇEK MAĞDURLARI BİRLEŞİMİN KURULMASININ ZARURETİ HASIL OLDU.
  1974 Yılında Kıbrıs Harekatları sonucu Türkiye’ye uygulanan ambargolarla tanıştım YOLSUZLUK EKONOMİSİ POLİTİKALARI ile. BANKERZEDELER, BANKAZEDELER VE DİĞER ZEDELER le birlikte. Ve toplumda yozlaşma ile. Ticarette her şey mubahtır ilkesi ile VE HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ ALLAH’LA KANDIRMAKLA.
  Daha öncesi yokmuydu. Vardı tabi. Ama bu kadar bariz değildi ve yıkımlar bu kadar değildi. 1960 ihtilali ile o döneme son verildi.
  ŞİMDİ OYNANAN OYUN AYNI. VE BEN BU FİLMİ DAHA ÖNCE SEYRETMİŞTİM. Filmin konusu, temaları aynı. Değişik olan oyuncular olunca versiyon farklı oluyor.
  HER POLİTİKADAN NEMALANAN ALİ DİBO’LAR VARDIR. BUNLAR O POLİTİKAYI SAVUNURLAR. EZBERLERİ EZBERLERİMİZDİR ONLARIN. EZBERLERİMİZE GÖRE DERS ÇALIŞIR VE EZBER YAPARLAR.
  FİLMLERDEKİ KÖTÜ ADAMLARI KARŞISINDAKİ İYİ ADAMLARIN KAVGASINDAKİ TEMEL BURDADIR.
  AYLAR ÖNCE YAZDIM. “ÇEK MAĞDURLARI İKTİDARLA YÜKSEK YARGI ARASINDAKİ ÇEKİŞMENİN DE MAĞDURU OLMAMALI” DİYE. Bu gün itibari ile olduk. Yargıtay’dan beklentimiz boşa çıktı. Yargıtay başkanının öneride bulunmasını, sürenin uzamasını hayra yormak saflığında bulundum. Kendi tezime karşı gelerek umutlandım. Yargıtayın asıl maksadının bu politika ile savaşmak olduğunu göremedim. Yargıtay zan altında bırakılmıştır. Lehe karar veren hakimlerimizin baskı altında kalması aleyhlerine zan yaratmıştır. Kısaca yargı zan altındadır.
  Süre 190 günü geçti. HÜKÜMET KÖŞEYE SIKIŞMANIN TELAŞI İÇİNDE. Bankalar ve mağdurlar. EZBERLER bu sıkışıklıkta mazeretler olarak görülüyor.
  DOSTLARIM; YARIN SAAT 13.30 DA KENDİNİ MAĞDUR OLARAK ADDEDEN HERKEZİ 190 GÜNÜN HAKKINI AİHM DE ARAMAK İÇİN TAKSİM MEYDANINA BEKLİYORUM. KENDİNİ MAĞDUR OLARAK ADDEDEN LAFIMIN ALTINI ÇİZEREK TEKRAR BELİRTİYORUM.
  GENÇ DOSTLARIM; HEYECANINIZI VE SABIRSIZLIĞINIZI ANLIYORUM. LAKİN ZARAR VERİYORSUNUZ. HEM BENİ BAŞKAN OLARAK KABUL EDİYOR, HEM DE HER FIRSATTA ÖNÜME GEÇİYORSUNUZ. GERÇEĞİ BANA SORMADAN ANİ HAREKETLERLE GAZETECİ DOSTLARIMIZI KIRIYORSUNUZ. SAYIN DOSTUM BU GÜNKÜ YAZISI İLE BANA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU. SİZ GENÇ ARKADAŞLARIM; SİZLER TUTTUNUZMU.
  BİZLER BU POLİTİKA YANLILARINA KARŞIN BİRLEŞMEK ZORUNDAYIZ. BİRLİKTE HAREKET ETMEK, SİYASET YAPMAK POLİTİKA ÜRETMEK ZORUNDAYIZ. MESELE EZBERLER DEKİ GİBİ BASİT BİR MESELE DEĞİLDİR. EZBERLERİ HEMEN BOZUNUZ. HAPİSLİĞİN BİTMESİ BURUK BİR SEVİNÇ OLACAKTIR. ADİL YARGILANMAK ALNIMIZA SÜRÜLEN DOLANDIRICI KİSVESİNDEN KURTARIR. BU KİSVEDEN KURTULMAMAK TİCARET HAYATIMIZIN SONUDUR. HER HAREKETİMİZİN SONU HÜSRAN OLUR.
  MÜCADELEMİZ BU KİSVEDEN KURTULMAK, ADALETİ TATMAK İÇİNDİR.
  UZUN YILLAR BU POLİTİKA İLE SAVAŞMIŞ BİR BAŞKANINIZ OLARAK SAMİMİYETLE SİZLERİDE BU SAVAŞA ÇAĞIRIYORUM.
  YARIN SAAT 13.30 DA TAKSİ MEYDANINDA AVUKATLARIMIZLA BULUŞALIM. BEN DE ORADA OLACAĞIM. NASIL OLUMSUZLUKLARLA ORADA OLACAĞIMI ÇOKLARIMIZ BİLİYOR. KİMSEDEN MAZERET BEKLEMİYORUM. YAKINLARINIZ GELSİN. BU SAVAŞTAN KAÇANLARIN NEMALARI HÜSRAN OLACAKTIR. KEYFİYET ARZ OLUNUR. SAYGILARIMLA
  BURHAN İŞCAN
  ÇEK MAĞDURLARI BİRLEŞİM BAŞKANI

 3. Levent Says:

  herkese hayırlı haftalar bu hafta allahın izniyle inşallah bizim haftamız olacak arkadaşlar


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: