Çek Kanunu Tasarısı Değişiklik Önerileri

 

Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı

 

MADDE 5

 

(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına kasten sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı şubenin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin veya müştekinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

Yukarıdaki fıkraya sadece kast sözcüğü eklenmiş ve kalın olarak gösterilmiştir. Bu değişiklik aşağıda gerekçede açıklanmıştır.

 

(2) …ok

(3) …ok

(4) …ok

 

Eski Hali – Madde 5(5)

 

(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.

 

Önerilen Değişiklik Alternatif I :

 

(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, bankaya bildirilen adrese tebligat yapılır. Tebligatın iadesi halinde, adrese dayalı nufus kayıt sistemindeki güncel adrese tebligat tekrarlanır. Tebligatın yapılamaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi ve adresin nufus kayıt sisteminde güncellenmemiş olması veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.

 

Önerilen Değişiklik Alternatif  II :

 

(5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, adrese dayalı nufus kayıt sistemindeki adrese tebligat yapılır. Tebligatın yapılamaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adrese dayalı nufus kayıt sistemindeki adresin güncel olmaması veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.

 

Değişikliklerin Gerekçesi :

 

Madde 5 (1) için Gerekçe (Kasten) :

 

3167 sayılı yasanın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile uyumu sağlanmalıdır. TCK 5237 sayılı kanunun 21. Maddesi suçun oluşmasını kasta bağlamaktadır.

 

TCK 5237 MADDE 21. – (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların  bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

 

(2) Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.

 

5237 sayılı yasa AB uyum yasası olarak yasallaştı. AB ülkelerinin hiçbirinde dolandırma kastı olmaksızın oluşan bir çek suçu yoktur.

 

Çek tasarısı mevcut hali ile yasallaşır ise Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ek protokole aykırı ve TCK nın 21. Maddesi ile çelişiyor olacaktır.

TCK nın 5. Maddesi , kanunun özel kanunlarını da kapsadığını söylemektedir. Şöyleki:

 

TCK 5237 MADDE 5 (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.

 

TCK nın genel hükümleri özel kanunları da kapsadığına göre, çek yasasını 5/1 maddesini TCK madde 21 ile uyumlu hale getirilmesi bir zorunluluktur.

 

Madde 5 (5) için Gerekçe :

(TEBLİGAT İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ)

 

AKP iktidarı 2006 yılında çıkardığı nüfus hizmetleri kanunu, konu ile ilgili bakanlar kurulu kararı ve diğer değişiklikler ile nüfus kayıtları ve ikametgâh konusunda çağdaş bir adım atmıştır. Oysa yeni çek kanunu tasarısı bu gelişmelerin gerisinde kalmakta ve hala bankalara bildirilen adresleri geçerli kayıtlar olarak görmektedir. Bankaların kayıtlarını doğru kabul etmek, kanunla düzenlenen adrese dayalı nüfus kayıtlarına itibar etmemek, özel bir kurumun kayıtlarını öne çıkarmak doğru olmasa gerek.

 

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresleri doğru kabul etmek ve adreslerini güncellemeyenlere tebligat kanunu 35 e göre tebligat yapmak hem kanunlara uygun davranmaktır, hem de devletin kurumlarının itibarını özel kurumlara tercih etmektir.

 

Ayrıca kanunlar nezdinde adres değişikliklerini resmi makamlara bildirmek kanuni bir zorunluluktur ve bildirmeyenler 35 tebliği yapmak kanunidir.

 

 

 

İLGİLİ MEVZUUAT     : NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU,

KANUN NUMARASI   : 5490

KABUL TARİHİ         : 25.04.2006   

 

BAKANLAR KURULU KARARI:  Karar Sayısı : 2006/11021

 

BAKANLAR KURULU  KARARI :  KARAR SAYISI : 2006/11036

 

 

Bu konuda aşağıdaki resmi web adresinde geniş bilgi vardır.

 

http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/adnks/adnksIndex.html

 

ÇEK KANUNU TASARISININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

%d blogcu bunu beğendi: