Karşılıksız Çeklerde Hapis Cezası Bilmecesi

Karşılıksız çeklerde hapis cezası bilmecesi
Metin Taş-Sezgin Özcan , Akşam gazetesi, 16.nisan.2009 

Karşılıksız çek keşide edilmesi halinde hapis cezası verilip verilemeyeceği konusu tam bir bilmece haline gelmiş durumda.

Önce, karşılıksız çeke hapis cezası öngören düzenlemenin, Anayasa’ya aykırı olup olmadığı ilgili çevrelerde tartışma konusu yapıldı. Aykırılık iddiasının temel dayanağı, Anayasa’nın 38. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan; ‘hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz’ hükmüydü. Anayasa Mahkemesi’nin, karşılıksız çeke hapis cezasının Anayasa’ya aykırı olmadığına oyçokluğuyla karar vermesiyle tartışmalar sona erdi.
Ardından, Türk Ceza Kanunu’na uyumlaştırma ile ilgili yasal düzenlemelerin süresinde yapılmaması nedeniyle, karşılıksız çeklere verilecek cezalar konusunda yasal boşluk oluştu.

CEZA KANUNU HÜKÜMLERİ
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘Özel kanunlarla ilişki’ başlığını taşıyan 5. maddesine göre; TCK’nın genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren özel kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacak.
TCK’ya göre; bir suçun oluşumu kastın varlığına bağlıdır. Bu nedenle, bir kişinin karşılıksız çek nedeniyle cezalandırılabilmesi için, kasıtlı olduğunun ispatı gereklidir. Yani, çeki keşide edenin çekin karşılıksız kalacağını bilmesi ve istemesi gerekmektedir.
Ceza içeren özel kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için 5. maddenin uygulanması 31.12.2008 tarihine ertelenmişti. Yani, özel kanunlarda yer alan düzenlemeler TCK’ya aykırı olsa bile 31.12.2008 tarihine kadar uygulanabiliyordu.

BOŞLUK NEDEN ÇIKTI?
5237 sayılı TCK’ya uyum amacıyla birçok özel kanunda değişiklik yapılmış olmasına karşın, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’da gerekli değişiklikler yapılmadı.
Gerekli değişiklikler yapılmayınca da, 01.01.2009 tarihi itibarıyla 3167 sayılı Kanun’un ceza içeren ve TCK’nın genel hükümlerine aykırı olan maddeleri ‘zımni olarak’ yürürlükten kalkmış oldu. Dolayısıyla bu tarihten sonra karşılıksız çek keşide edilmesi olayında, suçun manevi unsuru olarak ‘kast’ aranması gerekiyor.

PARA CEZASINDAKİ DURUM
Çekin karşılıksız kalması halinde 80 bin TL’yi aşmamak üzere karşılıksız kalan çek bedeli kadar para cezası verilmekteydi. TCK’da yer alan adli para cezası ile ilgili hükümlere aykırılık oluşturan bu hükmün de artık uygulanma olanağı bulunmamaktadır.
Bundan böyle adli para cezası miktarının tespiti, hakimin takdiri ile belirlenen gün/para esasına göre yapılabilecektir.

TÜZEL KİŞİLERE PARA CEZASI VERİLEMİYOR
Karşılıksız çek keşide etmek suçunun tüzel kişi yararına işlenmesi durumunda tüzel kişi adına para cezası kesilmekteydi. TCK’nın 20. maddesinin 2 numaralı fıkrasında; ‘Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır’ hükmü yer almaktadır.
Dolayısıyla, 01.01.2009 tarihi itibariyle artık tüzel kişilere para cezası verilmesi de mümkün değil. Yargıtay’ın görüşü de aynı yönde (Yargıtay 10. H.D., E:2007/11212, K:2009/2458).

YASAL DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR
Karşılıksız çek keşide edilmesi konusunda ceza mahkemeleri tarafından farklı kararlar veriliyor. Yargıtay’ın konu ile ilgili açıklanmış bir kararı olmaması da konuyu çözülmesi güç bir ‘bilmece’ haline dönüştürüyor. Dolayısıyla, konunun bir an önce yasal olarak çözüme kavuşturulması kaçınılmaz hale gelmiş durumda. İçinde bulunduğumuz kriz ortamında bu konunun bir an önce çözümlenmesi, en az ‘paketler’ kadar önem taşıyor.

HAPİSTE OLANLARIN DURUMU
3167 sayılı Kanun’un hapis cezası öngören hükümlerinin yürürlükte olduğu dönemde verilmiş hapis cezaları, konunun başka bir yönünü oluşturuyor. 5237 sayılı TCK’nın 7. Maddesi’nin 2 numaralı fıkrası hükmüne göre; ’suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur’.
Bu hüküm dikkate alındığında, karşılıksız çek nedeniyle hapse mahkum olanların hapis cezalarının infazlarının durdurulması gerektiği anlaşılıyor.

Akşam gazetesinden Metin Taş-Sezgin Özcan ‘ın 16.nisan.2009 tarihi yazısından alıntıdır.  Yazının tümünü okumak ve yazarlara destek vermek için bu linke tıklayınız.

One Response to “Karşılıksız Çeklerde Hapis Cezası Bilmecesi”

  1. bulut Says:

    madur ve köyü niyetli tacir ayırtılmalı.biz 17 bayi arkadaş calıştıgımız fabrikaya ön baglantı ceki verdik ve kabinde fabrika resmen şflasını acıkladı sahibleri ceza evine girdi ve biz malarımızı alamadık cekler 3,şahıslarda oldugu için ceklerimizde alamadık ve 3,şahıslar karşılıksız cek davası actı firma ile alacaklı olduğumuza dahir zözleşmemiz ver ama hakimler bunu bile dikata almadan yargısız infaz vererdiler malalesef bu 17 bayi arkadaşın 7si ve icinde bizde olmak üzere iflas etik ve bir avukat tutacak baramız bile kalmadı tek umut af


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: